Årlig oversikt 2008

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig
oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelsloven § 5-11. 
 
Vedlagt følger en årlig oversikt for Orkla ASA for 2008.
 
Orkla ASA,
Oslo, 23. februar 2009
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26