Bedre resultat for nordisk mat og drikke

Orklas resultat før skatt på 1.560 mill. kroner for årets 8 første måneder er 326 mill. kroner lavere enn i fjor. Utviklingen var samlet sett mer positiv i 2. tertial 1999 enn i 1. tertial. Industriområdet er i ferd med å snu den negative resultattrenden fra de foregående tertialer.

Driftsresultatet er bedret for drikkevarer i Norden og Orkla Foods. God volumvekst for mat i Sverige og drikke i Norden samt lavere kostnader forklarer fremgangen. Volumveksten for Baltic Beverages Holding (BBH) er fortsatt sterk (36%) og marginene er gode. Den svake russiske rubelen har som forventet, redusert resultatet i BBH omregnet til NOK. For media- og kjemivirksomheten er imidlertid resultatutviklingen mindre tilfredsstillende. Arbeidet med forbedringstiltak som skal styrke konsernets konkurransekraft, er høyt prioritert. Tiltakene gir nå positive effekter, spesielt i de virksomheter som startet prosjektene allerede i 1998.

Investeringsområdets verdijusterte resultat ble 2,2 mrd. kroner. Kun 30% av dette er resultatført. Det forklarer at det bokførte resultatet ble 506 mill. kroner lavere enn i fjor. Avkastningen på Orklas aksjeportefølje var 17,5% ved utgangen av august. Konsernets resultat er positivt påvirket av engangsposter på 93 mill. kroner, en endring på +505 mill. kroner fra i fjor. Konsernets resultat pr aksje før goodwillavskrivninger og engangsposter ble 7,0 kroner, mot 9,8 kroner i fjor.

Orklas samlede omsetning på 20,2 mrd. kroner var på nivå med fjoråret. Drikkevarer og Kjemi har lavere salgsinntekter enn i fjor, mens de andre områdene har økt omsetningen. Dagligvaremarkedet i Sverige viste vekst, mens det var en viss tilbakegang i Norge. Det gode sommerværet i Sverige og Øst-Europa, har økt etterspørselen etter øl, brus og vann. Konsernets markedsandeler for viktige produktgrupper er i hovedsak opprettholdt.

MERKEVARER:
- Orkla Foods økte driftsresultatet med 93 mill. kroner til 424 mill. kroner. Samtlige divisjoner har resultater på nivå med eller bedre enn i fjor. Markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket. I Sverige økte Procordia Food omsetningen med 5% og det pågående omstillingsarbeidet begynner å gi positive resultateffekter. I Norge gir økt kostnadsfokus og styrket markedsinnsats innenfor de mest sentrale produktgruppene resultatfremgang. Også Abba Seafood reduserte kostnadene og økte salget av mer lønnsomme produkter. Orkla Foods har lansert flere nye produkter innen segmenter med høy foredlingsgrad.
- Orkla Drikkevarer reduserte driftsresultatet med 81 mill. kroner til 384 mill. kroner. Driftsresultatet økte imidlertid med 6% til 419 mill. kroner i 2. tertial. Driftsinntektene i Norden på 3.243 mill. kroner er 4% lavere enn i fjor. Totalmarkedet for drikke (øl, brus, vann målt i volum) økte pr. 2. tertial i Sverige med 7% og i Norge med 3% mot i fjor. Pripps økte volumet med 7% og Ringnes med 15%. Den nordiske virksomheten fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 192 mill. kroner, mot 77 mill. kroner i fjor. Godt sommervær i Sverige, lavere enhetskostnader samt økt salg av mer lønnsomme produktkategorier og emballasjetyper bidro positivt. Effektiviseringsprogrammet for den nordiske virksomheten følger de fastlagte planer. Svekkelsen av rubelen reduserte BBHs driftsresultat før goodwillavskrivninger (50%) fra 515 mill. kroner til 312 mill. kroner. Totalvolumet økte imidlertid med 36% til 846 mill. liter og driftsmarginen i 2. tertial ble 35%. BBH er markedsleder i alle de tre baltiske landene, og også i Ukraina har BBH økt sine andeler. I Russland har BBH opprettholdt sin ledende markedsposisjon. Driftsinntektene falt med 21% til 1.051 mill. kroner (50%).
- Orkla Brands driftsresultat på 269 mill. kroner er på nivå med i fjor. Med unntak av Snacks hadde alle produktområder resultater på nivå med eller bedre enn i fjor. Markedsandelene er generelt stabile. Kjeks økte volumet i 2. tertial. Arbeidet med å utrede en mulig samling av kjeksproduksjon til ett anlegg er startet.
- Orkla Medias driftsresultat på 73 mill. kroner var 18 mill. kroner lavere enn i fjor. Dagspresse Norge har noe svakere resultat. Det totale annonsemarkedet har hatt en volumnedgang på 4%. Opplagsutviklingen er stabil og nedbemanningen går raskere enn planlagt. Ukepresse hadde klar resultatfremgang. Kostnadsbesparelser, økt utgivelsesfrekvens og 4% økning i annonsevolumet bidro. Direkte Markedsføring har en betydelig resultatsvekkelse. Dagspresse Øst-Europa har et lavere resultat som følge av økt markedsinnsats, innkjøring av nytt trykkeri og svakere annonsesalg for noen aviser.

KJEMI:
Driftsinntektene falt med 4% til 3.692 mill. kroner. Lavere salg av basiskjemikalier og finkjemikalier var hovedårsaken til nedgangen. Driftsresultatet falt med 165 mill. kroner til 146 mill. kroner. Resultatnedgangen skyldes svakere resultater innen Lignin, Tilsetningsstoffer, Basiskjemikalier og Energi. Lavere salg av høyforedlede ligninprodukter svekket lønnsomheten. Redusert bidrag på salg av fiskeoljer og lavere margin for crushing av soyabønner har gitt betydelig resultatsvekkelse for Tilsetningsstoffer. Svakere marked og fallende priser for svovelsyre har svekket resultatet for Basiskjemikalier. Lave strømpriser har gitt et svakt resultat i 2. tertial for energiområdet. Spesialcellulose har resultat på nivå med i fjor. Produktiviteten og kvaliteten for de mest foredlede produktene har vist noe bedring de siste månedene. Driftsresultatet for Finkjemi var på nivå med i fjor, men det er i løpet av sommeren skjedd en viss avmatning i etterspørselen, med økende konkurranse og prispress. Forbedringsprogrammet ved virksomheten i Sarpsborg følger i hovedsak planen.

FINANSIELLE INVESTERINGER:
Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs har steget med 29,8% siden årsskiftet. Verdien på Orklas aksjeportefølje steg med 17,5%. Storebrand har hatt en svak kursutvikling. Verdijustert egenkapital for porteføljen økte med 2,2 mrd. kroner siden årsskiftet. Den 31.08.1999 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 15,5 mrd. kroner. Av dette var 5,7 mrd. kroner urealiserte gevinster.

KAPITALFORHOLD:
Orklas netto rentebærende gjeld økte med 1,4 mrd. kroner til 15,9 mrd. kroner. Av totalbalansen på 40,5 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 34,5%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 42,6%. Investeringsområdet har netto kjøpt aksjer for 1,1 mrd. kroner i 1999. Industriområdets ekspansjons-investeringer på 769 mill. kroner er knyttet til kjøpet av den polske avisen Gazeta Lubuska, den svenske dagligtekstilleverandøren Freds AB, bakeriingrediensleverandøren KåKå i Sverige og kapasitetsutvidelser i BBH.

UTSIKTER:
For konsernets nordiske merkevarevirksomheter forventes ingen vesentlige endringer i de markedsmessige rammebetingelser. Vekstimpulsene i de svenske og finske økonomiene er likevel noe klarere, mens den norske økonomien fremover synes å konsolidere. Den nordiske mat- og drikkevarevirksomheten har så langt i år hatt en positiv resultatutvikling, delvis hjulpet av en god sommer. Det forventes ikke samme relative fremgang i 3. tertial selv om de iverksatte forbedringsprogrammene etterhvert vil gi økende effekter. Det ventes en fortsatt positiv volumutvikling for BBH. Resultatet for Kjemi vil bli vesentlig svakere i 1999 enn i 1998. Utviklingen i enkelte markeder burde likevel gi grunnlag for at 3. tertial relativt sett blir noe mer positivt enn i årets to første tertialer.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.
http://reports.huginonline.com/763235.pdf

For fullstendig pressemelding, følg linken nedenfor.