Betydelig fremgang for Orkla

Orklas resultat før skatt for årets første åtte måneder økte med 3.207 millioner til 4.767 mill. kroner. Både Industri- og Investeringsområdet viser betydelig resultatfremgang.

Resultatet er preget av høyere salgsgevinster fra porteføljeaksjer enn vanlig, men også Industriområdet viste god fremgang.
Driftsresultatet på 1.721 mill. kroner er 308 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Orkla Drikkevarer og Kjemi hadde den største resultatfremgangen, men også de øvrige virksomhetsområdene har bidratt positivt, både i tertialet isolert og hittil i år.
For årets første åtte måneder var driftsinntektene på 22,0 milliarder, en vekst på 8 % for videreført virksomhet. Orklas omsetning i 2. tertial steg med 1,4 mrd. kroner til 11,9 milliarder.
Positiv kontantstrøm med høy gevinstrealisering i aksjeporteføljen (særlig NetCom, Dyno og Elkjøp-aksjene) har bidratt til en økning i egenkapitalprosenten fra 34,5 % i 2. tertial –99 til 39,3 %.
Konsernets resultat pr. aksje ble kr 16,3, mot kr 5,2 pr. 2. tertial 1999. Her bidro Industriområdet med kr 4,0 (+ kr 1,2 fra i fjor) og Investerings-området med kr 12,3 (+ kr 9,9 fra i fjor).


MERKEVARER
- Orkla Foods fikk et driftsresultat på 448 mill. kroner for årets åtte første måneder, en økning på 7 % for videreført virksomhet. Omsetningen var 7,1 mrd, hvilket var opp 384 mill. kr fra samme periode i fjor. Markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt. I Sverige er imidlertid markedsandelene på enkelte produktgrupper under press, og markedsandelen for sild er svekket i Danmark.
Abba Seafood inngikk i perioden en avtale om å kjøpe 51 % av aksjene i polske Superfish, som er markedsleder på sild og dypfryst fisk i polsk dagligvarehandel.
- Orkla Drikkevarers driftsresultat før andre inntekter og kostnader på 596 mill. kroner for årets første åtte måneder er en bedring på 212 mill. kroner. 2. tertial isolert ga en resultatfremgang på 35 %. Omsetningen økte for første åtte måneder med 17 % til 5 mrd. kroner. Volumveksten i Russland og Ukraina har bidratt til betydelig total omsetnings-økning i BBH, mens omsetningen i Norden er på nivå med i fjor, til tross for en kaldere sommer med lavere volumer. Programmet Konkurransekraft, som skal redusere kostnadsnivået, løper som planlagt.
Avtalen med Carlsberg AS om dannelsen av Carlsberg Breweries AS ble i juni godkjent av Orklas Bedriftsforsamling. Orkla rapporterer for 2. tertial 100 % av Orkla Drikkevarer. Dette vil bli korrigert og innarbeidet som felles kontrollert selskap tidligst fra 01.07.00 forutsatt at avtalen er gjennomført innen 31.12.00. Orkla får en 40 %-andel i det nyetablerte selskapet, som blir en av verdens største bryggerivirksomheter.
Driftsresultat før goodwillavskrivninger for den nordiske bryggerivirksomheten ble pr. 2. tertial på 252 mill. kroner, opp 31 % fra samme periode i fjor. BBHs driftsresultat før goodwillavskrivninger økte med 56 % til 487 millioner kr. Volumveksten var størst i Ukraina, som gjennom oppkjøp og organisk vekst fikk 88 % høyere volum enn i fjor.
- Orkla Brands økte driftsresultatet pr. 2. tertial med 18% til 317 mill. kroner. Omsetningen var på 2,9 mrd. kroner, en svak økning fra fjoråret. Kjeks øker markedsandelene i Norge og Sverige, ellers er markedsposisjonene stabile.
Orkla og det finske konsernet Chips Abp går nå sammen om å danne en av Nordens største snacksvirksomheter. Selskapet, som vil bestå av KiMs Danmark, KiMs Norge og OLW Snacks i Sverige, vil få navnet Scandinavian Snack Company (SSC). SSC får 550 ansatte, en omsetning på omkring 1,1 milliarder SEK, og et forventet driftsresultat for 2000 på ca. 150 mill SEK. Sammenslåingen vil gi synergier innen innkjøp og produkutvikling, samt sparte nyinvesteringer på produksjonssiden. Selskapet blir finsk, med formelt hovedkontor på Åland. Selskapet vil være 60 % kontrollert av Chips Abp, og 40 % av Orkla. Orkla vil fortsatt eie 19,8 % av aksjene i Chips Abp. Avtalen forutsetter godkjennelse av relevante myndigheter.
- Orkla Media økte driftsresultatet med 18 % til 86 millioner kroner, og i 2. tertial isolert økte resultatet med 19 millioner kroner i forhold til i fjor. For videreført virksomhet er akkumulert vekst i driftsresultatet 9 %. Resultatforbedringen for første åtte måneder skyldes hovedsakelig Dagspresse Norden og Dagspresse Øst-Europa. Omsetningen økte med 7 % til 2,3 mrd. kroner. For videreført virksomhet var veksten 4 %.
Fremgangen for Dagspresse Norden skyldes økningen i det totale reklamemarkedet, som har gitt vekst i annonsevolumet for dagsavisene. Opplaget er på linje med i fjor. Vedtatt nedbemanning går raskere enn planlagt, samtidig er ytterligere nedbemanning i enkelte av virksomhetens aviser vedtatt. De lokale Internettportaler som er etablert har vist positiv utvikling. Også dette tertialet har det vært betydelige utviklingskostnader for CRM-virksomheten i området Direkte Markedsføring.

KJEMI
Kjemiområdets driftsresultat økte fra 138 millioner pr. 2. tertial i fjor til 267 i år. De fleste resultatområder har fremgang fra fjoråret. Størst fremgang hadde Spesialcellulose, der både priser, valutaforhold og produktivitetsforbedringer bidro positivt.
Omsetningen økte med 20 % til 4,4 milliarder kr. En vesentlig del av økningen kommer fra området Tilsetningsstoffer, der leieproduksjon av soyamel og –olje i Brasil, trading av soyabønner og høyt volum av fiskeolje bidrar med betydelige beløp i 2. tertial.

FINANSIELLE INVESTERINGER
Pr. 2. tertial er Investeringsområdets bokførte resultat før skatt 3,5 milliarder kroner, mot 660 millioner samme tid i fjor. Det ble realisert gevinster på over 3 mrd. kroner, mot 342 mill. kroner i fjor. Urealisert kursreserve ble redusert med 1,5 milliarder til 8 milliarder kroner som følge av gevinstrealiseringen. Markedsverdien på porteføljen var pr. 2. tertial 19,9 mrd. kroner.
Oslo Børs Totalindeks hadde etter årets første åtte måneder hatt en økning på 16,1 %; i internasjonal målestokk en god utvikling. Børsene både i USA, Japan og England har hatt en negativ kursutvikling hittil i år.
Orklas portefølje har hatt en avkastning pr. 2. tertial på 9,6 prosent. Lavere avkastning enn Oslo Børs Totalindeks skyldes blant annet at store poster som Elkem, Storebrand, Merkantildata, Dyno og Nokia har hatt svakere utvikling enn totalindeksen. Norske børsnoterte selskaper utgjorde ved tertialets utløp mindre enn halvparten av porteføljen. Ytterligere 6 % er i unoterte norske verdipapirer. Dette medfører løpende store avvik sammenlignet med den norske totalindeksen.

KAPITALFORHOLD
Orklas netto rentebærende gjeld er redusert med 3 mrd. kroner fra forrige tertial til 15,8 mrd. kroner, og gjennomsnittlig lånerente i perioden var 5,3 %. Totalbalansen er på 44,3 mrd. kroner, og bokført egenkapitalandel 39,3 %. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, øker egenkapitalandelen til 48,6 %. Investeringsområdet har pr. 2. tertial netto solgt aksjer for 2,7 mrd. kroner. Industriområdets frie kontantstrøm fra driften var på nivå med i fjor.

UTSIKTER
Styret i Orkla sier blant annet at muligheten for en balansert utvikling i norsk økonomi er forverret de siste måneder. Dette kan påvirke både pris- og rentenivå, og skape økt usikkerhet i aksjemarkedet. Det er underliggende vekstimpulser i de øvrige nordiske økonomier. Den positive utviklingen i flere sentral- og østeuropeiske markeder forventes å fortsette. Til tross for risiko knyttet til de økonomiske og politiske forhold vil dette være positivt for Orklas samlede merkevarevirksomhet, særlig BBH. Her forventes derfor fortsatt vekst. For Kjemiområdet ventes fortsatt positiv utvikling i 3. tertial i forhold til fjoråret.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.