Betydelig vekst for Orkla

Etableringen av Carlsberg Breweries og kjøpet av Berlingske (Danmark) ga betydelig vekst for Orkla i første halvår. Resultat før skatt økte med 138 millioner til 2,1 mrd. kroner. Resultatfremgangen skyldes særlig veksten i Drikkevareområdet samt positiv utvikling for Orkla Brands og Kjemi. Konsernets samlede inntekter økte med 35 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultat før andre inntekter og kostnader ble på 1,5 mrd. kroner, opp 30 prosent fra samme periode i fjor. Konsernets inntekter var på 21,9 milliarder, 5,7 milliarder høyere enn første halvår i fjor. Utviklingen er preget av konsernets ekspansjon innen Drikkevarer og Media, samtidig som både Brands og Kjemi fortsetter fremgangen.

Orkla konsoliderer Carlsberg Breweries fra 01.01.01. Ekspansjonen i Carlsberg Breweries fra avtaleinngåelsen i mai i fjor og ut fjoråret fremkommer dermed først i år i Orklas tall. Dette er hovedforklaringen på at balansen har økt med hele 7,7 milliarder kroner siden årsskiftet.

Orklas resultat pr. aksje ble 6,8 kroner i første halvår, mot 6,4 kr samme periode i fjor. Før goodwillavskrivninger og engangsposter er resultat pr. aksje 7,8 kr i første halvår, mot 7,5 kr samme periode i 2000.

MERKEVARER
- Orkla Foods fikk et driftsresultat på 303 mill. kroner for første halvår, mot 307 samme periode i fjor. Resultatsvekkelsen skyldes i hovedsak at den svenske kronen ift. den norske i snitt har vært ca. 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Dette ga økte innkjøpspriser i lokal valuta for de svenske virksomhetene, samt negativ effekt ved omregning av resultatene til norske kroner. I tillegg opplevde Orkla Foods mot slutten av fjoråret en økning i enkelte råvarepriser som har vedvart gjennom 1. halvår. Det er i 2. kvartal gjennomført prisøkninger for å kompensere effekter av dette.

- Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
Orklas 40 prosent andel av Carlsberg Breweries representerte et driftsresultat på 494 millioner kr, mot 312 i fjor (daværende Pripps Ringnes). Omsetningen 1. halvår ble på 7,1 mrd. kr, en dobling for Orkla Drikkevarer fra 1. halvår 2000. Carlsberg Breweries' omsetningsvekst i 1. halvår skyldes primært sterk vekst i markedsområdene Sentral- og Øst-Europa, samt konsolideringen av det sveitsiske bryggeriet Feldschlösschen, som ble overtatt i fjor.
- Orkla Brands økte driftsresultatet pr. 2. kvartal med 30 prosent til 309 mill. kroner. I 2. kvartal isolert ble resultatet 154 mill. kr, som er 12 prosent bedre enn tilsvarende kvartal i fjor. Resultatveksten er primært knyttet til Lilleborg Dagligvare og Snacks, men de fleste virksomhetsområdene viser resultatfremgang. Markedsposisjonene er i hovedsak styrket eller opprettholdt. Driftsinntektene i 1. halvår ble 2,2 mrd. kr, som for videreført virksomhet korrigert for valutaeffekter er 9 prosent høyere enn fjorårets samme periode. Størst fremgang hadde Lilleborg Dagligvare og Snacks. Kjeksvirksomheten i Sverige hadde en svakere salgsutvikling i 2. kvartal.
- Orkla Media fikk et driftsresultat for første halvår på 109 millioner kroner, en økning på 11 prosent fra i fjor. For videreført virksomhet korrigert for valutaeffekter representerer dette en nedgang på 3 prosent. Resultatsvekkelsen skyldes primært Dagspresse Øst-Europa, som har hatt en svak annonseutvikling i 2. kvartal. I tillegg belastes Orkla Media med økte papirpriser.
Berlingske har hittil utviklet seg som planlagt, men det danske annonsemarkedet har vist en klar svekkelse som i noen grad har påvirket resultatene for Berlingske. Opplaget for Berlingske gruppens aviser har vist en svak nedgang i forhold til i fjor.

KJEMI
Borregaards driftsresultat for 1. halvår økte fra 215 millioner i fjor til 318 mill. kr i år. Både Borregaard LignoTech og ChemCell hadde betydelig fremgang. Gode priser for viktige spesialprodukter, stabil produksjon og høy dollarkurs har virket positivt inn.
Omsetningen første halvår ble på 3,3 milliarder kr, en økning på 10 prosent for videreført virksomhet korrigert for valutaeffekter.

FINANSIELLE INVESTERINGER
Pr. 2. kvartal var Investeringsområdets bokførte resultat 1056 millioner kroner, mot 1102 millioner på samme tid i fjor. Det ble realisert gevinster for 507 mill. kr, mot 731 mill. kroner i fjor. Mottatte utbytter utgjorde 484 mill. kr. Urealisert kursreserve utgjør 3,1 milliarder kroner. Markedsverdien på porteføljen var ved utløpet av kvartalet 16,2 mrd. kroner.
Etter en nedgang på 4,5 prosent i 1. kvartal steg Oslo Børs Totalindeks med 1,5 prosent i 2. kvartal. Også øvrige nordiske markeder har hatt en svak utvikling hittil i år, med Helsinkibørsen på bunn med et kursfall på 35,6 prosent. FT World Index hadde til sammenligning en nedgang på 7,3 prosent. Orklas investeringsportefølje har etter første halvår hatt en negativ avkastning på 8,2 prosent. Investeringene i Nokia, StepStone, Merkantildata og Enitel er de største bidragsyterne til den negative avkastningen, mens Elkem, Storebrand og Bergesen bidro positivt.


KAPITALFORHOLD
Regnskapsmessig fremkommer ekspansjonen i Carlsberg Breweries siste halvår 2000 som ekspansjonsinvesteringer i Orklas konsernregnskap først i 2001. Dette utgjør det vesentligste av konsernets ekspansjonsinvesteringer på totalt 4,2 mrd. kr. Kontantstrømmen for øvrig er tilnærmet nøytral.
Netto rentebærende gjeld økte i kvartalet med 1,1 mrd. til 21,7 mrd. kr ved utgangen av kvartalet. Sesongmessig økning i driftskapitalen samt betaling av utbytte og skatter er hovedforklaringen på dette. Gjennomsnittlig lånerente ved kvartalsskiftet var 5,8 prosent.
Pr. 30. juni var den bokførte egenkapitalen 33,6 prosent. Inkluderes kursreserven i aksjeporteføljen (før skatt) var egenkapitalandelen på 37 prosent.