Bred fremgang for Orkla

Orklas resultat før skatt i 1. tertial økte med 570 mill. kroner til 1.038 mill. kroner. Både Industri- og Investeringsområdet viser positiv utvikling.


Driftsresultatet på 564 mill. kroner er 53% bedre enn i fjor når det korrigeres for poster av engangskarakter. Betydelig volumvekst i Baltic Beverages Holding (BBH) samt bedret markedssituasjon og positive effekter fra "Redesign"-programmet i Borregaard er største bidragsytere.
Orklas omsetning steg med 0,5 mrd. kroner til 10,1 mrd. Det norske dagligvaremarkedet har hatt en volumvekst på vel 1% hittil i år, mens tall fra Sverige indikerer en vekst på 2,5%.
Orklas aksjeportefølje hadde en avkastning på 1,1% i 1. tertial. Dette er vesentlig bedre enn utviklingen for Oslo Børs. Det er realisert 621 mill. kroner i gevinster, med salg av aksjene i Elkjøp som største enkelttransaksjon. Resultat pr. aksje før engangsposter og goodwillavskrivninger ble kroner 4,1, mot kroner 2,3 i 1. tertial 1999.


MERKEVARER

- Orkla Foods fikk et driftsresultat på 172 mill. kroner. For videreført virksomhet var omsetningen 3,4 mrd, hvilket var på nivå med i fjor. Markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket. Omstillingsarbeidet i Procordia Food utvikler seg som planlagt. I Norge fortsetter den positive utviklingen for Stabburet. Orkla Food Ingredients utvikler seg positivt. Orkla Foods Internasjonal økte omsetningen, men har fortsatt et svakt resultat. Orkla Foods har overtatt flere nye virksomheter, hvorav kjøpet av 50 % av Jästbolaget i Sverige er det største. Det er også overtatt virksomhet i Baltikum og Ungarn.

- Orkla Drikkevarers driftsresultat før andre inntekter og kostnader på 32 mill. kroner er bedret med 67 mill. kroner. Omsetningen økte med 18% til 2 mrd. kroner. Betydelig volumvekst i BBH er hovedforklaring både på omsetningsvekst og bedret driftsresultat. Den nordiske virksomheten opprettholdt omsetningen tross noe lavere volumer. Totalmarkedet for drikke (øl, brus og vann målt i volum) økte med 3% i Norge, og var stabilt i Sverige. I Norge beholdt Ringnes posisjonen. For å oppnå bedre lønnsomhet har Pripps ført an med å øke prisene for de rimeligere ølproduktene i Sverige. Det har bidratt til at selskapets markedsandel for øl er redusert med 7 prosentpoeng fra 1. tertial i fjor, og 3 prosentpoeng fra årssnittet 1999. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger for den nordiske virksomheten på -26 mill. kroner er bedret med 14 mill. kroner. Programmet Konkurransekraft er nå inne i avslutningsåret, og følger planen med kostnadskutt i Norden på over 600 mill kroner. BBHs driftsresultat før goodwillavskrivninger økte med 58 mill. kroner til 125 mill. kroner (Orklas 50 % andel). Driftsinntektene økte med 77% til 628 mill. kroner (50%). BBH hadde en volumvekst på 74%. Totalmarkedet for øl vokste med 33 % i Russland, 38 % Ukraina, og 16 % i de baltiske statene. BBH forsetter å ta markedsandeler og har nå 25% markedsandel i Russland.

- Orkla Brands økte driftsresultatet med 14% til 123 mill. kroner. For videreført virksomhet var omsetningen på 1,4 mrd. kroner på nivå med fjoråret. Kjeks viste salgs- og resultatfremgang, samtidig som arbeidet med kostnadsrasjonalisering ga resultater. Godterier hadde positiv kostnads- og marginutvikling, og fortsatte resultatfremgangen. Økt konkurranse og svekket distribusjon ga svakere salgs- og resultatutvikling for Dagligtekstiler i Sverige. For Snacks Danmark har produksjonen av chips gått som målsatt. I Norge er dette området fortsatt under press av sterk konkurranse.

- Orkla Media økte omsetningen for videreført virksomhet med 2% til 1,1 mrd. kroner. Driftsresultatet på 56 mill. kroner er noe redusert på grunn av resultatsvekkelse i Direkte Markedsføring. I Norge er det positiv opplagsutvikling for både Dagspresse og Ukepresse. Dagspresse har økt annonsevolumet, og Ukepresse har noe bedre annonsepriser. Dagspresse Øst-Europa har et resultat på nivå med fjoråret. Direkte Markedsføring hadde en betydelig resultatsvekkelse i forhold til i fjor. Betydelige kostnader knyttet til omfattende IT-omlegginger i StroedeRalton i Sverige vil vedvare ut 2. tertial. Flere av selskapene innen området Internett/Elektronisk publisering har hatt positiv utvikling, og det er investert i nye selskaper.

KJEMI:
Omsetningen falt med 1% til 1,8 mrd. kroner. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader økte med 59 mill. kroner til 101 mill. kroner. Alle resultatområder hadde resultatfremgang. Størst fremgang hadde spesialcellulose der både priser, valutaforhold og produktivitet bidro positivt. Forbedringsprogrammet ved virksomheten i Sarpsborg følger planen, og det har vært klare forbedringer både i kapasitetsutnyttelse og kvalitet i produksjonen.

FINANSIELLE INVESTERINGER:
Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs falt med 5,2% i 1. tertial. Verdien på Orklas aksjeportefølje steg med 1,1% pga. god utvikling for Nokia og Nycomed Amersham, samt børsnotering av StepStone. Resultat før skatt økte med 334 mill. kroner til 750 mill. kroner. Gevinstrealiseringen på 621 mill. kroner er vesentlig høyere enn i fjor. Verdijustert egenkapital økte med 123 mill. kroner i første tertial til 16,7 milliarder kroner. Markedsverdien av porteføljen var 21,9 milliarder kroner ved utløpet av tertialet. Andelen utenlandske investeringer utgjorde 40 %. Urealisert kursreserve utgjorde drøyt 9 mrd. kroner.

KAPITALFORHOLD:
Orklas netto rentebærende gjeld har fra årsskiftet økt med 3,1 mrd. kroner til 18,8 mrd. kroner. For resten av året forventes en positiv kontantstrøm. Totalbalansen er på 44,9 mrd. kroner, og bokført egenkapitalandel 33,5%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 44,6%. Investeringsområdet har netto kjøpt aksjer for 1,2 mrd. kroner i perioden. Industriområdets frie kontantstrøm fra driften er 0,6 mrd. kroner svakere enn i fjor, hovedsakelig pga. en forbigående økning i driftskapital.

UTSIKTER:
Styret i Orkla sier bl.a. at forventninger om fortsatt renteøkninger og et sterkt verdifall for flere selskaper innen den ”nye” økonomien kan påvirke aksjemarkedet negativt. Det forventes fortsatt vekst for BBH, selv om veksttakten vil være avtagende sammenlignet med 1. tertial i år. For Orklas nordiske merkevarevirksomhet forventes ingen vesentlige endringer i de markedsmessige rammebetingelsene. For Kjemiområdet forventes det fortsatt resultatfremgang i forhold til et svakt år i 1999.

For rapport med tabeller følg linken under: