Bred fremgang i Orkla

Orklas merkevarevirksomhet viste i 1. kvartal fremgang over et bredt spekter, og driftsresultat før goodwillavskrivninger for konsernet viste en underliggende oppgang på 19 prosent. Økt realisering av gevinster fra investeringsvirksomheten bidro samtidig til at resultat før skatt økte fra 126 til 782 millioner kr i forhold til samme periode i 2003.

Salget av Orklas 40 prosent eierandel i Carlsberg ga et proveny på 17.471 millioner kr, og en bokført gevinst på 12.529 millioner kroner. Det blir utbetalt et samlet utbytte på 6 milliarder kr 19. mai.
 
Investeringsområdets portefølje hadde ved kvartalsslutt en markedsverdi på 15,6 mrd. kr, opp med 906 millioner fra årsskiftet. Avkastningen på porteføljen var i 1. kvartal på 6,4 prosent.
 
Orklas omsetning i 1. kvartal ble 7,9 milliarder kr, en underliggende vekst[1] på 3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Vellykkede nylanseringer i Orkla Foods, samt noe bedre annonsemarkeder for Orkla Media, bidro til fremgangen. Ny virksomhet bidro med omsetning i overkant av 200 mill. kr. i kvartalet.
 
- 1. kvartal befester inntrykket av god fart i Orklas merkevarevirksomhet. Orkla Foods leder an med en tilfredsstillende resultatforbedring. Samtidig synes bunnen i annonsemarkedet å være lagt bak oss, og det gir sammen med virkninger av kostnadsforbedringer bedre resultater for Orkla Media. Også øvrige merkevarevirksomheter viser en gledelig fremgang. De effektiviserings­programmene vi driver fortsetter likevel med samme kraft, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
Jebsen understreker at streiken i den norske transportsektoren begynner å få konsekvenser både for konsernet og de ansatte.
 
- Så langt er fire hundre av våre ansatte permittert, og fortsatt streik vil nå gradvis få større konsekvenser for Orklas virksomheter.
 
 
MERKEVARER:
 
 •         Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 205 mill. kroner, opp med 42 prosent fra samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak de systematiske kostnadskutt-programmene, samt markant salgsfremgang for flere viktige merkevarer. Siden årsskiftet 2002/03 er antall årsverk redusert med ca. 850. Omsetningen ble på 3,1 mrd. kr, tilsvarende en underliggende vekst1 på 4 prosent fra 1. kvartal i fjor.
 •         Orkla Brands økte driftsresultat før goodwillavskrivninger med 10 mill. til 223 mill. kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Driftsinntektene ble på 1,2 mrd. kr, tilsvarende en underliggende svekkelse1 på 2 prosent fra samme periode i fjor. Færre store innovasjoner samt økt konkurranse for vaskemidler fra handelens egne merker er viktige forklaringer.
 •         Driftsinntektene for Orkla Media endte på snaut 2 milliarder kroner, tilsvarende en underliggende vekst1 på 4 prosent. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger for 1. kvartal ble 54 mill. kr, en fremgang på 38 mill. kr fra fjoråret. Berlingske viste en vesentlig resultatfremgang som følge av både høyere annonseinntekter og positiv kostnadsutvikling.
 •  
   
  KJEMI:
  Borregaards driftsinntekter i 1. kvartal ble 1,6 mrd. kroner, tilsvarende en underliggende vekst1 på 4 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger gikk ned fra 103 til 97 millioner kroner. Resultatutviklingen var blandet. Lignin- og energivirksomheten viser tilfredsstillende resultater, mens spesielt Denofa trekker resultatet ned som følge av fortsatt svake markeder.
   
   
  FINANSIELLE INVESTERINGER:
  Etter en oppgang på 48,4 prosent i 2003 økte Oslo Børs Benchmark Index ytterligere med 13,3 prosent i 1. kvartal 2004. Utbyttejustert steg FT World Index med 3,2 prosent. Orklas investeringsområde fikk en avkastning på 6,4 prosent.
  Investeringsområdets bokførte resultat før skatt ble 401 mill. kr, mot - 88 mill. kroner i fjorårets 1. kvartal. Realiserte gevinster utgjorde 310 mill. kr, mot 28 mill. kroner i fjor. Verdijustert egenkapital økte med 951 mill. kr i 1. kvartal til 14,6 mrd. kr. Markedsverdien av porteføljen var ved utløpet av kvartalet 15,6 mrd. kr milliarder kroner. Andelen utenlandske investeringer utgjorde 32 prosent. 
   
   
  ANDRE FORHOLD:
  Som følge av salget av Carlsberg Breweries-aksjene har det skjedd endringer i de ansattes representasjon i styrende organer. I Orkla ASAs styre er Arvid F. Strand og Stein Stugu foreløpig erstattet av Marianne Torp og Kjell Kjønigsen, som var henholdsvis varamedlem og observatør, inntil nye valg finner sted i mai/juni.

  [1] Eksklusive kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.