Bredbasert resultatfremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 751 mill. kroner i 2. kvartal 2014. Dette var en fremgang på 19 % fra tilsvarende kvartal i 2013.Veksten skyldes kjøpt virksomhet og bedret drift innenfor merkevarer.

Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet ble 704 mill. kroner i kvartalet, mot 584 mill. kroner i tilsvarende periode i 2013. Orkla Foods realiserte betydelige kostnadssynergier som følge av integreringen med Rieber & Søn. Også Orkla Home & Personal, Orkla Food Ingredients og Orkla International kunne vise til resultatfremgang. Fortsatt er det en utfordrende markedssituasjon for Orkla Confectionery & Snacks, men det var tegn til bedring mot slutten av kvartalet.

Orklas driftsinntekter i 2. kvartal var 8.459 mill. kroner, mot 7.905 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013. Merkevarevirksomheten hadde driftsinntekter på 7.175 mill. kroner, og den organiske veksten var 0,9 % i kvartalet. Orkla Home & Personal, Orkla Food Ingredients og Orkla International bidro til en positiv salgsutvikling, mens Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks hadde tilbakegang i salget.

- Samlet sett er jeg tilfreds med resultatutviklingen for konsernet. Det er lagt ned betydelige ressurser i endringsprosesser og integreringsarbeid med Rieber & Søn. Vår viktigste utfordring fremover er organisk omsetningsvekst. Vi må legge til rette for samarbeid, idéutveksling og kompetanseoverføring på tvers av selskaper. En rekke forbedringsprosjekter er igangsatt for å bedre driften og øke lønnsomheten i tiden som kommer, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla.

Aluminiumselskapet Gränges hadde et driftsresultat på 118 mill. kroner i 2. kvartal, mot 84 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes bedre drift og effekter fra forbedrings­programmer.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 39 mill. kroner i 2. kvartal, mot 77 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen skyldes vesentlig lavere energipriser, samt at det ble solgt en eiendom i 2. kvartal 2013.

Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper (primært Sapa og Jotun) var 192 mill. kroner i 2. kvartal 2014, mot 130 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Sapa, som er et joint venture med Norsk Hydro, hadde fremgang som skyldes økt volum og positive effekter fra restrukturerings­programmer. Etterspørselen i markedet etter ekstruderte aluminiumprodukter i Nord-Amerika økte med 5 %, støttet av vekst i bilindustrien og byggebransjen. I Europa økte etterspørselen med 2 %. Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, hadde vekst både i driftsinntekter og driftsresultat.

Orklas resultat før skatt ble 930 mill. kroner i 2. kvartal 2014, mot 514 mill. kroner i samme periode i 2013.

Orkla ASA
Oslo, 17. juli 2014


Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Mobil +47 977 13 250


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på
www.orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12