Denofas fettfabrikk legges ned

04.11.2004: Denofas fettfabrikk vil bli lagt ned ved årsskiftet. Dette vil medføre en nedbemanning med 110-120 ansatte, hvorav ca 100 vil få oppsigelser.

Fettfabrikken raffinerer og foredler vegetabilske og marine oljer til ulike fett- og oljeprodukter til næringsmiddel- og fôrindustrien. Virksomhetens markeder og rammebetingelser har de senere år utviklet seg meget negativt, og fettfabrikken har gått med betydelige driftsunderskudd til tross for gjennomførte forbedringsprosesser og tiltak for å tilføre nye produkter i fabrikken.
 
Det er flere årsaker til den negative utviklingen for fettfabrikken. Markedet for vegetabilske oljer er blitt vanskelig for Denofa på grunn av et lite effektivt tollvern som skulle beskytte Denofas olje- og fett produksjon. I tillegg har endrede forbruksvaner rammet Denofa ved at etterspørselen har beveget seg fra herdede (faste) fettprodukter til flytende oljer. Videre er eksport av herdet fett fra fiskeolje er blitt mindre lønnsomt som følge av høye fiskeoljepriser og lavere etterspørsel pga. en ufordelaktig helseprofil på disse produktene. I sum har disse endringene ført til økt konkurranse fra andre aktører, prispress og tap av store volum for Denofa som har gitt for lav kapasitetsutnyttelse i fabrikken.
 
Beslutningen om nedleggelse gjelder kun fettfabrikken. Det arbeides fortsatt med alternativer for videre drift av Denofas ekstraksjonsverk, som utvinner fôrmel og rå soyaolje fra soyabønner. Alternativene inkluderer samarbeid med nye partnere.
I tillegg er det satt i gang prosesser med å arbeide for ny næringsvirksomhet på fabrikkområdet for å skape noen nye arbeidsplasser til erstatning for de som nå må legges ned.
 
Det legges nå opp til en prosess i samarbeid med de tillitsvalgte med hensyn til kompensasjon for de berørte og praktiske forhold knyttet til nedbemanningen.
 
Vedtaket om nedleggelse ble fattet av styret i Denofa 4. november. De ansatte ble orientert om vedtaket i allmøte umiddelbart etter styremøtet.
 
Denofa ble etablert i 1912 og har totalt i underkant av 200 ansatte. Virksomheten inngår i Borregaard som er Orklas kjemiområde.