Driften ved Elkem Meraker avvikles

12.01.2006: Styret i Elkem Meraker har i møte 11. januar besluttet å stanse driften ved ovn 22 per 1. juni 2006, og derved avvikle virksomheten ved verket.

Dette er et ledd i en nødvendig omstilling av Elkems silisiumvirksomhet. Bakgrunnen er en skjerpet internasjonal konkurranse, spesielt fra Kina, som stiller krav til at Elkems silisiumvirksomhet må konsentreres om færre og større enheter.  Konsekvensen er at industrisamfunnet i Meråker må omstilles til annen, fremtidsrettet virksomhet. Elkem legger vekt på at omstillingen skal gjennomføres så skånsomt som mulig og vil samarbeide med de ansatte ved verket og med lokale myndigheter for å bidra til at de ansatte får nytt arbeid, og at det legges til rette for ny næringsvirksomhet i Meråker.
 
Styret i Elkem Meraker besluttet 11. januar enstemmig å stanse driften ved ovn 22, med virkning pr.1. juni 2006.  Tidligere er driften ved verkets to øvrige ovner besluttet stanset.  Stansen er begrunnet med flere forhold:

 •         Elkem Silisium har under gjennomføring et større restruktureringsprogram, som innebærer konsentrasjon av silisiumvirksomheten i Norge til færre og større produksjonsenheter.  Dette restruktureringsprogrammet er nødvendig for å styrke konkurranseevnen i markeder som er  preget av sterk internasjonal konkurranse.  For Elkem Meraker har det i langt tid vært klart at selskapets nåværende hovedprodukter i fremtiden vil produseres ved andre Elkem verk.
 •  
 •         Lønnsomheten ved Elkem Meraker har vært svak, og det kan ikke forventes noen snarlig bedring, spesielt hensyntatt sterk konkurranse fra lavkost-land innenfor silisiummarkedet.
 •  
 •         Elkem Meraker har slitt med ustabilitet i driften de senere år.  Ved fortsatt drift vil verket stå foran et betydelig investeringsbehov, som vil være vanskelig å forsvare gitt svak lønnsomhet.
 •  
 •         Rammebetingelser for kraftkrevende industri i Norge er betydelig forverret de senere år, spesielt med hensyn til tilgang og pris på kraft.  Det synes ikke å ligge til rette for noen snarlig bedring på dette området.  Eksisterende kraftkontrakter ved Elkem Meraker har relativt kort varighet og lite volum, i forhold til behov som en vil ha ved langsiktig industri-virksomhet.
 •  
  Beslutning om avviklingstidspunkt er blant annet basert på en grundig vurdering av nødvendig tid og prosess for å overføre kundekontrakter til andre Elkem verk.
   
  Elkem Meraker hadde ved utgangen av 2005 om lag 100 ansatte.  Tidligere vedtak om stans av to av verkets ovner har medført at en bemanningsreduksjon på om lag 45 ansatte er under gjennomføring.  Vedtaket 11. januar berører således direkte om lag 55 ansatte. 
   
  Det vil nå bli gjennomført drøftelser med ansatte for å sikre en ryddig og god avviklingsprosess, ihht. Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og andre gjeldende regler. Det vil bli lagt vekt på gjøre nedbemanning så skånsom som mulig for de ansatte, blant annet ved:
   
 •         Assistanse og veiledning til å få nytt arbeid gjennom profesjonelle rådgivere
 •         Støtte til videreutdanning og skolering
 •         Virkemiddelpakker basert på individuell vurdering
 •         Fortrinnsrett til arbeid ved andre Elkem-bedrifter
 •  
  Elkem og Elkem Meraker vil arbeide aktivt sammen med de ansattes organisasjoner og lokale myndigheter med sikte på alternativ bruk av industriområdet, og at en på annen måte legger til rette for ny næringsvirksomhet i Meråker.
   
  Styret vil berømme Elkem Merakers organisasjon og ansatte for det ansvar og engasjement som har vært vist gjennom mange års drift ved verket, samt deres ansvarsfulle opptreden i forbindelse med en krevende tid før beslutning om avvikling.