Ekstraordinær Generalforsamling 2009

Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. desember 2009 i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den
30. oktober 2009.

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtektsendringer:

Vedtektene § 16 annet ledd endres til:
"Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."
 
Det følger av ny § 5-11 b i allmennaksjeloven at innkallingsfristen til generalforsamling i foretak notert på regulert marked økes fra to uker til 21 dager. I den forbindelse vedtok generalforsamlingen å endre vedtektene § 15 første ledd første setning til:
 
"Innkallelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel til tid og sted som bedriftsforsamlingens ordfører i forening med styret bestemmer."
 
Dersom aksjeeier ønsker å motta vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen og/eller årsrapport i posten kan dette bestilles på www.orkla.no/investor. Evt. kan det tas kontakt med Orkla ASA, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo, merk brevet med "årsrapport".
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 10. desember 2009

Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093