Endring i styrets vedtak til Orklas generalforsamling

 
Det vises til børsmelding av 9. februar 2012 vedrørende styrets vedtak til Orklas generalforsamling, hvor det fremgår at styret foreslår for generalforsamlingen å amortisere 3 800 000 egne aksjer. Som følge av at Orkla etter forrige styremøte den 8. februar 2012 har ervervet 6 921 000 egne aksjer under tilbakekjøpsfullmakten gitt på ordinær generalforsamling i 2011, har styret i styremøte den 14. mars 2012 besluttet å foreslå en økning i antall aksjer som skal amortiseres til totalt 10 000 000 aksjer: 

"Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA treffer beslutning om å nedsette aksjekapitalen med kr 12 500 000 fra kr 1 286 163 712,50 til kr 1 273 663 712,50 ved å innløse (amortisere) 10 000 000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1 028 930 970 til 1 018 930 970".
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. mars 2012

Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411/+47 977 13250

Siv Merethe S. Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544455/+47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12