Finansielt godt år, men svakere rammebetingelser mot årsskiftet

Orklas driftsinntekter ble i 2007 på 63,9 mrd. kroner (opp fra 52,7 mrd. kroner i 2006). Driftsresultat før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger (EBITA) endte på 5,1 mrd. kroner, på nivå med fjoråret, mens et godt finansresultat gjorde at resultat før skatt ble 10,1 mrd. kroner (8,5 mrd.). For 4. kvartal ble driftsinntekter på 18,1 mrd. kroner (14,6), og EBITA ble på 1,2 mrd. kroner (1,7).

- Orkla flyttet i betydelig grad posisjonene fremover i 2007. Konsernet styrket stillingen innen solenergi med økt eierskap i REC og investering i et nytt produksjonsanlegg for Elkem Solar. Gjennom sammenslåingen av Sapa og Alcoas virksomheter innen aluminiumsprofiler er forretningsplattformen innen dette området vesentlig styrket. Orkla har et godt utgangspunkt for videre vekst, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Resultat pr. aksje økte med 19 prosent til 8,2 kroner (6,9 kr ekskl. salg av medievirksomheten). Orklas utbyttestrategi legger opp til en relativt stabil økning i utbytte, hensyntatt konsernets finansielle stilling. I tråd med dette foreslår styret for 2007 et ordinært utbytte på 2,25 kr pr. aksje, en økning på 12,5 prosent fra 2006.
 
Økningen med 21 prosent i konsernets driftsinntekter for 2007 forklares i hovedsak av den sammenslåtte profilvirksomheten, hvor ny virksomhet bidro med ca. 7,6 mrd. kroner i løpet av de siste syv månedene.
 
Av øvrig virksomhet hadde Borregaards kjemivirksomhet, Elkems silisiumvirksomhet og Orkla Brands tilfredsstillende vekst. Deler av Orkla Foods hadde lavere vekst enn målsatt.
 
Det ble også en god verdiutvikling for Orklas investeringsområde, som for året fikk en avkastning på 16,2 prosent. Dette er bedre enn både Morgan Stanley Nordic Index og Oslo Børs Benchmark Index, som fikk en avkastning på henholdsvis 11,7 og 11,5 prosent.
 
 
Ref.:
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde
Telefon +47-2254 4431
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47-2254 4411
 
Dato: 14. februar 2008