Foreløpig resultat for 1997 - Fremgangsrikt år for Orkla konsernet

Orklas resultat økte med 46% til 3,5 mrd. kroner før skatt og nær 2,6 mrd. kroner etter skatt. For eierne gir dette et resultat pr. aksje på kr 53,20. Full overtagelse av Pripps Ringnes i 1997 befestet konsernets posisjon i Norden. Samtidig er Orklas stilling i Øst-Europa styrket. Overtagelsen av Pripps Ringnes er også hovedforklaringen på at konsernets omsetning økte med 19% og driftsresultatet steg med 36%. Investeringsporteføljen har tilført konsernet verdier på 2,6 mrd. kroner i 1997. Avkastningen på porteføljen ble 24,5.
Den sterke kursutviklingen på Orkla-aksjen i 1997 ga aksjonærene en verdiøkning, utover utbytte, på 42%. Fra 1986, da dagens strategi og struktur ble lagt, har Orkla-aksjen hatt en gjennomsnittlig årlig verdiøkning på 24,8%.
Konsernets resultat inneholder poster av engangskarakter på totalt 545 mill. kroner. Holdes disse postene utenom, steg årets resultat før skatt med 24% og resultat pr. aksje med 18%. Orklas styre foreslår å øke utbyttet for 1997 med 21% til kr 8,50. Videre foreslår styret å splitte aksjen i 4.

Orklas samlede omsetning økte med 19% til 31 milliarder kroner. Hovedforklaringen på fremgangen er at Pripps Ringnes er inkludert med hele sin omsetning, mot 45% i 1996. Den underliggende omsetningsveksten for videreført virksomhet* var 5%.

Det var en svak volumøkning både i det norske og svenske dagligvaremarkedet i 1997. Konkurransen er fortsatt sterk, og det nordiske drikkevaremarkedet er i forandring. Pripps Ringnes har noe lavere markedsandeler for øl, men bedret posisjonen for egne brusmerker. Forøvrig har konsernet i hovedsak opprettholdt sine markedsposisjoner.

Merkevareområdet fikk et driftsresultat på 2,1 mrd. kroner. Den underliggende veksten i driftsresultatet var 23%. Samtlige virksomhetsområder bedret resultatet, men fremgangen var størst for den øst-europeiske bryggerivirksomheten, Baltic Beverages Holding (BBH). Orkla Foods bedret resultatet med 8% til 655 mill. kroner. Abba Seafood har god resultatfremgang som følge av restrukturering og godt markedsarbeide. Den norske virksomheten har styrket markedsposisjonene og bedret resultatet. Med unntak av Divisjon Internasjonal som har

* Videreført virksomhet er korrigert for kjøpte og solgte virksomheter. Ny virksomhet i 1997 er lagt inn i tallene for 1996, mens solgt virksomhet er trukket ut i begge år.

belastet resultatet negativt, har de andre divisjonene økt resultatet. Deler av synergigevinstene ved å samordne norsk og svensk virksomhet er benyttet til å øke områdets konkurransekraft. Orkla Drikkevarer fikk et driftsresultatet på 799 mill. kroner. Dette gir en underliggende vekst på over 50%. BBH doblet volumet i 1997 til vel 600 mill. liter. BBH (50%) bidro med et driftsresultat på 475 mill. svenske kroner. Den nordiske virksomheten fikk et driftsresultat på 529 mill. kroner. Pripps fikk et noe bedre resultat enn i 1996, mens Ringnes opprettholdt sitt resultat. Orkla Brands økte driftsresultatet med 6% til 458 mill. kroner. Alle segmenter utenom Snacks hadde resultater som var bedre enn, eller på linje med, året før. Lavere produksjons- og innkjøpskostnader har bedret lønnsomheten. Investeringene i reklame økte med 12% og markedsandelene var stabile. Orkla Media økte driftsresultatet med vel 16% til 204 mill. kroner. Orkla Media har nytt godt av lavere papirpriser i 1997 samtidig som annonsevolumene har økt. Resultatfremgangen var størst for Orkla Media Polen og Ukepresse i Norge. Orkla Media har noen engasjementer i lokal radio, lokal TV og innen elektronisk publisering. Disse aktivitetene belastet resultatet i 1997.

Kjemis driftsresultat på 324 mill. kroner er en klar svekkelse fra 1996. Ligninområdet økte omsetningen av de mest foredlede produktene og dette ga god resultatvekst. Anlegget for høyforedlet cellulose forventes å være innkjørt i løpet av 1. halvår. Innkjøringsproblemene har gitt økte kostnader i 1997 og sammen med lave priser på cellulosen, har dette svekket lønnsomheten. Finkjemi reduserte salget til farmasøytisk industri med tilhørende lavere resultat. Finkjemi vil utnytte sin teknologi til å utvide produktsortimentet fremover. Salget av nye produkter ventes å øke gradvis i 1998, men vil ikke få full effekt før i 1999. Tilsetningsstoffer (Denofa) hadde sterk vekst i salg og god resultatfremgang. Eksporten økte, spesielt steg salget av spesialfett til Øst-Europa.

Finansielle Investeringer
Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs steg med 31,5% i 1997, mens verdien på Orklas aksjeportefølje økte med 24,5%. Flere av de største aksjepostene i Orklas portefølje hadde svakere utvikling enn børsindeksen i 1997. Orkla er dessuten undervektet mot offshoresektoren, som hadde positiv utvikling. Finansielle Investeringer bidro med ca. en tredjedel av konsernets samlede resultat før skatt på 3,5 milliarder kroner. I tillegg har verdien av de urealiserte aksjegevinstene økt med 1,6 milliarder kroner. Ved årets utgang var markedsverdien på aksjeporteføljen 14,4 milliarder kroner. Av denne verdien var 6,2 milliarder kroner urealiserte gevinster.

Kapitalforhold
Full overtagelse av Pripps Ringnes er hovedforklaring på at netto rentebærende gjeld økte med 4,9 milliarder kroner til totalt 13,7 mrd. kroner pr 31.12.1997. Av samme årsak falt egenkapitalandelen til 32,9%. Inkluderes aksjeporteføljens urealiserte gevinster før skatt, stiger egenkapitalandelen til 42,6%. Konsernets rentekostnader har ikke økt til tross for gjeldsøkningen. Store deler av Orklas lån har flytende rente og konsernets lånerente er derfor redusert med 2%-poeng i 1997.

Fremtidsutsikter
Styret i Orkla forventer få endringer i konkurranse- og markedsforholdene for de nordiske og øst-europeiske merkevarevirksomhetene i 1998. Styret uttrykker imidlertid bekymring for at en ekspansiv økonomisk politikk og ekspansive lønnsoppgjør i Norden vil kunne skade Orklas konkurransekraft og finansmarkedets utvikling.