Foreløpig resultat for 1998

Orkla fikk et resultat før skatt på 2.057 mill. kroner. Av resultatsvekkelsen på 1.480 mill. kroner forklarer forskjellen i engangsposter mellom 1997 og 1998 1.033 mill. kroner. Driftsresultat fra det nordiske drikkevareområdet og Procordia Food er redusert og matvarevirksomheten i Polen er fortsatt svak. Øvrig industrivirksomhet har samlet sett bedret resultatet i 1998. Det er i løpet av året iverksatt flere større forbedringstiltak for å styrke konsernets konkurransekraft. Som følge av dette er det under andre inntekter og kostnader avsatt over 300 mill. kroner knyttet til disse tiltakene.

Før engangsposter ble resultatet før skatt redusert med 15%. Baltic Beverages Holding (BBH) økte driftsresultatet med 27% og volumet med 48% i 1998. Den gode volumutviklingen fortsatte også i 3. tertial. Orkla har hatt en bedre avkastning på sin aksjeportefølje (-7%) enn totalindeksen på Oslo Børs (-26,7%). Resultat pr. aksje før engangsposter og goodwillavskrivninger ble 11,4 kroner mot 13,0 kroner i 1997. Styret foreslår et utbytte for 1998 på kroner 2,25 pr. aksje, mot kr. 2,13 i 1997.

Resultatet i 1998 er belastet med engangsposter på -488 mill. kroner, hvorav 138 mill. kroner er valutatap i BBH. Videre er det avsatt 335 mill kroner for restrukturering innen Drikkevarer, Kjeks, Dagspresse og Ukepresse samt avvikling av merkevaresatsingen i Asia. I 3. tertial var avsetningene 76 mill. kroner. Disse skal primært dekke omstrukturering innen matvareområdet. I tillegg gjennomføres også et større forbedringsprosjekt innen Kjemiområdet. De tiltak som er iverksatt ventes over tid å gi betydelige forbedring av konsernets konkurransekraft, men de kortsiktige resultateffekter er usikre.

Orklas samlede omsetning på 30,8 mrd. kroner var på nivå med fjoråret. Med unntak av Orkla Drikkevarer er alle områders omsetning noe høyere eller på nivå med fjorårets og for videreført virksomhet*) er veksten vel 3%. Både det norske og svenske dagligvaremarkedet hadde i 1998 liten vekst. Orkla Foods og Orkla Brands har i hovedsak opprettholdt markedsandelene i Norge. Drikkevareområdet har i sum opprettholdt markedsposisjonen i

* Videreført virksomhet er korrigert for kjøpte og solgte virksomheter, valutakursendringer og poster av engangskarakter. Ny virksomhet i 1998 er lagt inn i 1997-tallene for tilsvarende periode, mens solgt virksomhet er trukket ut i både 1997 og 1998.

Norden. I Sverige har Abba Seafood styrket markedsposisjonen, mens Procordia Food har tapt andeler. BBH har styrket markedsandelene.

Driftsresultat for Orkla ble i 1998 1.797 mill. kroner mot 2.613 mill. kroner i 1997. Korrigert
for engangsposter var nedgangen i driftsresultatet 300 mill. kroner (-12%) for året og 133 mill. kroner i 3. tertial. Sistnevnte skyldes primært svakere resultat i BBH som følge av devalueringen i Russland.

Netto finansposter økte med 307 mill. kroner. Et høyere gjeldsnivå økte rentekostnadene. Valutatap på 138 mill. kroner i BBH som følge av devalueringen i Russland og Ukraina ble belastet finanspostene i august. Svekkelsen for disse valutaene i 3. tertial er belastet driftsresultatet i BBH. En gevinst på 61 mill. kroner for salget av Hansa reduserte finanspostene i 1997.

Merkevareområdets resultat:
· Orkla Foods reduserte driftsresultatet med 12% til 579 mill. kroner. Hovedårsaken til det utilfredsstillende resultatet er lavere salg i Procordia Food, svak resultatutvikling i Polen (Kotlin) og økte råvarekostnader i Stabburet. Abba Seafood og virksomhetene i Danmark og Finland viste fremgang. I 3. tertial isolert ble driftsresultatet 248 mill. kroner, en nedgang på 8% i forhold til samme periode i 1997. Stabburet viser en positiv utvikling i tertialet. Procordia Food har iverksatt et omstillingsarbeid som berører alle deler av virksomheten. Arbeidet forventes å ta noe tid. Den polske virksomheten skal redusere bemanningen for å skape en mer kostnadseffektiv virksomhet.
· Orkla Drikkevarer reduserte driftsresultatet med 36% til 508 mill. kroner. BBHs driftsresultat (50%) økte med 27% til 563 mill. kroner. Samlet volum for BBH-bryggeriene økte med 48% til 913 mill. liter (100%). Den sterke veksttakten fortsatte også i 3. tertial. BBH økte som følge av høy inflasjon prisene på øl i Russland med 30-55% høsten 1998. Valutasvekkelsen i Russland og Ukraina reduserte BBHs resultat i 3. tertial omregnet til NOK, i tillegg til at et valutatap på 66 mill. kroner knyttet til omregning av balanseposter er belastet perioden. Driftsresultatet for den nordiske virksomheten ble 125 mill. kroner, mot 529 mill. kroner i 1997. Resultatet i 3. tertial ble redusert med 33 mill. kroner til 51 mill. kroner. Bortfallet av TCCC-produktene i Sverige, overgang til leietapping i Norge, kald sommer og et svakt totalmarked var medvirkende til resultatfallet. I Norge styrket Ringnes markedsandelen for øl, men tapte andeler for egen brus. Ringnes senket derfor prisnivået på egen brus i siste del av 1998. Dette har gitt positive markedseffekter. Utviklingen for Pepsi-produktene var god mot slutten av året. I Sverige økte Pripps sine markedsandeler både for brus og øl i klasse 1 og 3. Markedsandelen for øl i klasse 2 er redusert. Pripps har gjennomført flere vellykkete lanseringer av nye ølmerker i annet halvår.
· Orkla Brands driftsresultat på 456 mill. kroner er på nivå med året før. Resultatutviklingen i Kjeks er ikke tilfredsstillende, men arbeidet med ny produksjonsstruktur følger planen. Snacks har bedret resultatet i Danmark, mens økt konkurranse og svakere distribusjon har svekket lønnsomheten i Norge. Lilleborg Dagligvare har redusert prisene på enkelte tøyvaskprodukter, samtidig som ugunstig valutakursutvikling har økt råvarekostnadene. Resultatet er bedret mot slutten av året grunnet økt produktivitet ved den nye vaskemiddelfabrikken og reduserte faste kostnader fra andre tiltak. Sjokolade/Sukkervarer har styrket markedsandelene gjennom satsing på egne merker og viser fortsatt resultatfremgang.
· Orkla Medias driftsresultat på 208 mill. kroner var på nivå med 1997. Dagspresse Norge og Orkla Media Polen bedret resultatene, mens Ukepresse og Direkte markedsføring hadde resultater på nivå med fjoråret. Økte lønnskostnader for Dagspresse Norge har imidlertid bidratt negativt. Det var vekst i annonseinntekter både i Norge og Polen. Opplaget økte for Dagspresse Norge, men papirprisene økte moderat sammenlignet med 1997. I 3. tertial økte resultatet.

Kjemiområdets driftsresultat økte med 78 mill. kroner til 402 mill. Fremgangen kan hovedsakelig henføres til gunstigere valutaforhold, samt til bedret produksjon og økt salg av finkjemikalier og spesialcellulose. Finkjemi har introdusert nye mellomprodukter til farmasøytisk industri og bedret kapasitetsutnyttelsen. Også økt salg av høyforedlet cellulose bidro positivt. Ligninvirksomheten hadde et svakere resultat enn i 1997. Markedsforholdene i Asia har gitt lavere salg til bygningsindustrien, og har bidratt til volumnedgang og prispress.

Finansielle investeringer: Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs falt med 26,7% i 1998, mens verdien på Orklas aksjeportefølje falt med 7%. Investeringsvirksomheten bidro med 1.042 mill. kroner av konsernets totale resultat før skatt på 2.057 mill. kroner. Den 31.12.1998 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 12,6 mrd. kroner. Av dette var 4,1 mrd. kroner urealiserte gevinster.

Kapitalforhold: Konsernets netto kontantstrøm i 1998 ble -0,9 mrd. kroner. Forbedringen fra 1997 på 4 mrd. kroner skyldes lavere ekspansjonsinvesteringer. Den netto rentebærende gjelden økte med 0,9 mrd. kroner til 14,5 mrd. kroner. Av totalbalansen på 38,8 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 34,2%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 40,5%. Andelen rentebærende gjeld med flytende rente er ca. 62%, og ca. 20% av den rentebærende gjeld har kortsiktig norsk rente. Gjennomsnittlig lånerente var ved årsslutt 5,8%.

Fullstendig rapport ligger på
http://193.71.196.115/hugin/752992.pdf

Tabeller følger på vedlagte link.