Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas resultat før skatt økte i 2000 til 5,2 milliarder kroner, 2,9 milliarder opp fra 1999. Investeringsområdet gjennomførte flere store og lønnsomme aksjesalg, og Industriområdet hadde betydelig fremgang. Kjemi og Drikkevarer hadde den største resultatfremgangen fra året før, men samtlige virksomhetsområder viste en positiv utvikling.

Driftsresultatet i Industriområdet økte med 26 prosent til 2,5 mrd. kroner før andre inntekter og kostnader. Kjemi ble positivt påvirket av produktivitetsfremgang ved anlegget i Sarpsborg såvel som gunstige markeds-forhold. Bryggeriaktivitetene i Russland styrket markedsposisjonen, og viser betydelig vekst både i volum og resultat.

Året var ellers preget av flere historisk viktige strukturgrep: avtalen med Carlsberg, som gir Orkla 40 prosent av verdens femte største bryggeriselskap, oppkjøpet av Det Berlingske Officin i Danmark, etableringen av et nordisk snacksselskap sammen med finske Chips Oy og fusjoneringen av Orkla Finans og Enskilda Securities. Med Carlsberg Breweries løftes Orkla for første gang inn i arbeidet med et av verdens fremste merker.

Orklas samlede omsetning steg i forhold til 1999 med 2,6 milliarder kroner til 34 mrd. kroner. Samtlige områder hadde omsetningsvekst. For videreført virksomhet var veksten på ca. 6 prosent. Orkla har gjennom 2000 arbeidet med flere store kostnadsforbedringsprogrammer i ulike deler av konsernet. Gjennomføringen får de tilsiktede resultater, og dette bidrar til resultatfremgangen.

Investeringsområdets resultat før skatt ble 3,4 milliarder kroner, mot 944 millioner kroner i 1999. Realiserte netto gevinster var totalt på 2,7 milliarder kroner, hovedsakelig knyttet til salg av betydelige norske aksjeposter. Særlig som følge av den høye realiseringen ble urealisert kursreserve redusert med 4,1 mrd. kr til 5,4 mrd. kr. Oslo Børs’ totalindeks lå ved årsslutt 1,7 prosent lavere enn forrige år. Orklas portefølje hadde i samme periode en avkastning på –1,5 prosent. I tredje tertial valgte investeringsområdet å nedskrive sitt engasjement i deler av det amerikanske selskapet Holberg Industries med vel 200 mill. kroner.

Konsernets resultat pr. aksje ble 17,0 kroner mot 7,9 kroner i 1999. Styret vil foreslå at det utdeles et utbytte for 2000 på kroner 3,00 pr. aksje, mot kroner 2,50 i 1999.

MERKEVARER
* Orkla Foods økte på årsbasis driftsresultatet med 11 prosent til 787 mill. kroner. Tredje tertial isolert var 19 prosent opp fra 1999. De fleste av divisjonene hadde resultatfremgang. Økt fokus på category management og sortimentsstyring har bidratt til en positiv salgsmiks med vekt på mer lønnsomme produkter. I tillegg har kostnadsreduserende tiltak gitt positive effekter, særlig for Procordia Food.
Driftsinntektene ble på 11 milliarder kroner.

* Orkla Drikkevarer økte driftsresultatet fra 1999 med 48 prosent til 712 mill. kroner. Total omsetning ble 7,4 milliarder kroner. Den sterke volumveksten i Baltic Beverages Holding (BBH) og mer kostnadseffektiv drift i Norge bidro positivt til utviklingen. Pripps hadde en noe svakere resultatutvikling, som følge av volumfall og sterk priskonkurranse i enkelte segmenter. Driftsinntektene for BBH økte med 65 prosent til 2,6 milliarder kroner (Orklas andel), og BBH-bryggeriene har nå en markedsandel på 25 prosent i Russland.
Avtalen om å overdra Orklas drikkevarevirksomhet til det nydannede selskapet Carlsberg Breweries, der Orkla får 40 prosent av aksjene, ble inngått i mai 2000. De nødvendige myndighetsgodkjennelser er nå oppnådd, og selskapet er i gang med å omorganisere og samordne sine aktiviteter. Orkla rapporterer for år 2000 som tidligere for drikkevarevirksomheten, men gir i tillegg proforma-tall for Carlsberg Breweries.

* Orkla Brands driftsresultat økte med 66 mill. kroner til 543 mill. kroner. God salgsutvikling innen Lilleborg Dagligvare var viktig, men de fleste virksomheter viser resultatvekst. Den er primært knyttet til systematisk arbeid på inntektssiden, samt arbeid med struktur- og kostnadsrasjonalisering. Lilleborg Dagligvare, kjeksvirksomheten i Sverige og Godterier har økt markedsandelene. For øvrig er markedsposisjonene relativt stabile.
Snacksvirksomheten har gjennomgått betydelig strukturendring, og Chips Scandinavian Company, kontrollert av Chips Oy og Orkla med 60/40 prosent, ble etablert med virkning fra 1. november 2000. Den nye konstellasjonen gir snacksområdet en solid nordisk posisjon.

* Orkla Medias driftsresultat økte på årsbasis med 14 prosent til 205 mill. kroner for videreført virksomhet. I desember overtok Orkla Media Det Berlingske Officin, Danmarks største avishus. DBO har sine hovedaktiviteter innen trykte medier og Internett. Etter oppkjøpet er Orkla Media det femte største mediehus i Norden. Virksomheten er ervervet med virkning fra 15.12.00, og inngår i balansen pr. 31.12.00.
Dagspresse både i Polen og Norge/Sverige hadde resultatfremgang i 2000, hovedsakelig ved vekst i annonsevolumet. Opplagsutviklingen er stabil og nedbemanningen har gått raskere enn planlagt. Hjemmet Mortensen har i 2001 inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i det svenske selskapet Medströms Media AB. Med en omsetning på 250 mill SEK er selskapet blant Sveriges største utgivere av blader mot forbrukermarkedet. Direkte Markedsføring fikk for året som helhet svakere resultat enn i 1999, men etter en betydelig restrukturering var resultatet for 3. tertial isolert sett positivt.

KJEMI
Driftsresultatet økte fra 1999 med 200 millioner til 450 millioner kroner. Særlig Borregaard ChemCell hadde betydelig fremgang, etter et svakt år i 1999. Omsetningen økte kraftig, til 6.9 mrd. kroner. En vesentlig del av økningen kom fra Denofas leieproduksjon av soyamel og –olje i Brasil. Denne aktiviteten ga kun marginal resultateffekt, og vil ikke bli videreført i 2001. Forbedringsprogrammene ved virksomhetene i Sarpsborg og Fredrikstad har gitt varige resultater, og forventes som planlagt å ha full effekt fra 2001. Arbeidet med å etablere nye strukturelle løsninger for Borregaard ChemCell er avsluttet. Prosessen har bekreftet at ChemCell har en god markedsposisjon. Borregaard har kommet til at fortsatt drift i egen regi har størst verdi i dagens situasjon.

FINANSIELLE INVESTERINGER
Investeringsområdets resultat før skatt ble 3.355 mill. kroner, mot 944 millioner i 1999. Realiserte porteføljegevinster utgjorde 2,7 milliarder, mot 595 millioner kroner året før. Mottatte utbytter utgjorde 548 millioner, mot 315 millioner kr i 1999. Store aksjeposter som ble solgt i 2000 var NetCom, Dyno og Elkjøp. Disse salgene medførte også et historisk høyt bokført resultat for området.
Verdijustert egenkapital for aksjeporteføljen falt i 2000 med 623 millioner til 16 milliarder kr. Markedsverdien av porteføljen var ved sist årsskifte 18 milliarder kroner. Den urealiserte kursreserven i porteføljen ble redusert med 4,1 milliarder til 5,4 milliarder kr. Nedgangen må sees i sammenheng med det høye bokførte resultatet. Mens Oslo Børs totalindeks endte på – 1,7 prosent, fikk Orklas portefølje en samlet avkastning på – 1,5 prosent.
Orkla Finans-gruppen hadde et godt år i 2000. Det vesentligste av resultatbidraget kommer fra eierandelen på 22,5 prosent i Enskilda Securities, etter sammenslåingen av Orklas og Enskildas fondsmeglervirksomhet første halvår 2000.

KAPITALFORHOLD
Av totalbalansen på 48,6 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 35,6 prosent. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, blir egenkapitalandelen 42 prosent.
Innen industriområdet gikk på årsbasis 3,5 mrd. kr (i 1999: 1,2 mrd) til ekspansjons-investeringer og kjøp av virksomheter.
Orklas netto rentebærende gjeld økte med 2,3 mrd. kroner til 18 mrd. kroner. Økningen i rentebærende gjeld må sees i sammenheng med de betydelige strukturelle grepene som har skjedd i løpet av året, samt fortsatt store investeringer i økt kapasitet i BBH-systemet.

For full pressemelding med tabeller og rapport, se vedlagte link: