Fortsatt fremgang i industri - svekket investeringsområde

Industriaktivitetene i Orkla er i hovedsak lite rammet av den generelle nedgangen i verdensøkonomien, og konsernet økte i tredje kvartal driftsresultat før andre inntekter og kostnader med 27 prosent. Orkla Media merker imidlertid konjunkturene i form av lavere annonseinntekter, og kursfallet på børsene gir investeringsområdet svekkede resultater.

Konsernets samlede inntekter for tre første kvartaler økte med 33 prosent i forhold til samme periode i fjor, til 33,2 milliarder kroner.

Driftsresultat for konsernet pr. 3. kvartal før goodwillavskrivninger og andre inntekter og kostnader ble på 2,8 milliarder kroner, opp 23 prosent fra samme periode i fjor. Resultatfremgangen er primært drevet av etableringen av Carlsberg Breweries. Orkla Brands og størstedelen av Borregaard viser også betydelig fremgang.

Betydelig lavere gevinstrealisering for Orklas investeringsområde, samt nedskrivninger på enkeltaksjer i porteføljen, har for dette området gitt en markert nedgang fra fjorårets svært høye resultater (som inkluderte salg av NetCom- og Dynoaksjene).

Resultat før skatt for årets første tre kvartaler ble 2,5 milliarder kroner. Orklas resultat pr. aksje ble 7,7 kroner i første ni måneder, mot 16,5 kr samme periode i fjor. Før goodwillavskrivninger og engangsposter er resultat pr. aksje 9,3 kr i første ni måneder, mot 18,3 kr samme periode i 2000.


MERKEVARER
- Orkla Foods fikk et driftsresultat før andre inntekter og kostnader på 507 mill. kroner for første tre kvartaler, mot 503 samme periode i fjor. Med 45 prosent av omsetningen i Sverige påvirkes Orkla Foods i vesentlig grad av en svakere svensk krone når resultatene omregnes til norske kroner. Korrigert for valutaeffekter representerer omsetningen pr. tredje kvartal på åtte milliarder kroner en vekst på nær to prosent for videreført virksomhet.
- Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
Orklas andel av Carlsberg Breweries ga for de første tre kvartalene et driftsresultat før andre inntekter og kostnader på drøyt en milliard kr, mot 622 millioner i fjor (daværende Pripps Ringnes). Omsetningen pr. tredje kvartal ble på 11,2 mrd. kr, mer enn dobling fra samme periode 2000. Forskjellen skyldes primært etableringen av Carlsberg Breweries. Virksomheten har også vokst inneværende år gjennom videre ekspansjon og vekst i Sentral- og Øst-Europa, samt konsolideringen av det sveitsiske bryggeriet Feldschlösschen, som ble overtatt i fjor.
- Orkla Brands fikk et driftsresultat før andre inntekter og kostnader pr. 3. kvartal på 451 mill. kroner. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor, men med svakere resultater i tredje kvartal enn for året under ett. Alle virksomheter, unntatt Dagligtekstiler og Kjeks i Sverige, viser resultatfremgang. Størst fremgang har Lilleborg Dagligvare, selv om veksttakten, som forventet, er noe lavere i kvartalet. Markedsposisjonene for Orkla Brands er i hovedsak styrket eller opprettholdt. Driftsinntektene for første tre kvartaler ble 3,3 mrd. kr.
- Orkla Media fikk et driftsresultat før andre inntekter og kostnader for første tre kvartaler på 89 millioner kroner, ned fra 114 millioner i fjor. Tredje kvartal er generelt et svakt kvartal for media, men det generelle fallet i annonsemarkedet særlig i Danmark og Polen har forsterket denne tendensen. Resultatet for tredje kvartal isolert var minus 20 millioner. Resultatsvekkelsen skyldes primært Dagspresse Øst-Europa, som har hatt en svak annonseutvikling i 3. kvartal, og Berlingske i Danmark. Det er iverksatt betydelige rasjonaliserings-tiltak for å møte den negative utviklingen, og Orkla Media har gjennom året redusert antallet årsverk med 440.

KJEMI
Borregaards driftsresultat for første tre kvartaler var på 426 mill. kr, en økning på 37 prosent. Resultatfremgang i de fleste områder, og særlig i Borregaard LignoTech, motvirkes imidlertid av svakere resultat i Borregaard Synthesis.
Denofa har hatt et fall i omsetningen som følge av avvikling av leieproduksjon av soyabønner i Brasil. For Kjemiområdet sett under ett ble omsetningen første tre kvartaler på 4,9 milliarder kr, en økning på seks prosent for videreført virksomhet fra i fjor.

FINANSIELLE INVESTERINGER
Etter en nedgang på 0,2 prosent i 1. halvår falt Oslo Børs Benchmark med 23,4 prosent i 3. kvartal. Indeksen var med det 24,9 prosent lavere enn ved siste årsskifte. Orklas investeringsportefølje har i samme tidsrom hatt en negativ avkastning på 21 prosent. Investeringen i Elkem er den største bidragsyteren til det positive avviket i forhold til Oslo Børs Benchmark.
Engasjementene i Enitel og AP Holdings er i kvartalet nedskrevet til null med til sammen 363 millioner kroner, og er således hovedforklaringen til at resultatet før skatt for investeringsområdet i tredje kvartal ble på -279 millioner.
Investeringsområdets resultat før skatt er 777 mill. kr hittil i år, mot 3,6 mrd. kr i samme periode i fjor. Realiserte gevinster utgjorde 172 millioner, mot 3,1 mrd kr i fjor. Mottatte utbytter utgjorde 539 mill. kr.
Urealisert kursreserve utgjør 1 milliard kroner. Markedsverdien på porteføljen var ved utløpet av kvartalet 13,5 mrd. kroner.

KAPITALFORHOLD
Pr. tredje kvartal var konsernets netto kontantstrøm -3,6 mrd. kr, hvilket avspeiler en høy investeringstakt. Regnskapsmessig fremkommer ekspansjonen i Carlsberg Breweries siste halvår 2000 som ekspansjonsinvesteringer i Orklas konsernregnskap først i 2001. Dette utgjør det vesentligste av konsernets ekspansjonsinvesteringer på totalt 4,7 mrd. kr. Netto rentebærende gjeld er likevel noe redusert i kvartalet, og var ved utgangen av 3. kvartal 21,4 mrd. kr.
Pr. 30. september var den bokførte egenkapitalen 33,6 prosent. Inkluderes kursreserven i aksjeporteføljen (før skatt) var egenkapitalandelen på 34,8 prosent.