Fortsatt krevende rammebetingelser - omfattende tiltak iverksatt

Orklas driftsresultat (EBITA)* endte i 2. kvartal på 334 mill. kroner, mot 1.187 mill. kr samme kvartal i fjor. Orkla Brands hadde fortsatt en positiv resultatutvikling. Det var også en tilfredsstillende utvikling for Jotun (42,5%) og Elkem Energi, mens Sapa og Elkem er sterkt påvirket av svake konjunkturer. Aksjeporteføljen hadde etter 1. halvår en avkastning på 13,7 prosent.

- Selv om markedsforholdene fortsatt er krevende for flere av Orklas forretningsområder er vi ikke tilfreds med konsernets samlede resultat. Imidlertid gir de omfattende tiltakene som er satt i verk de forventede effekter på kostnader og kontantstrøm. Vi må likevel fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak. Orkla har en robust finansiell situasjon, og er godt posisjonert gjennom en fremtidsrettet portefølje av selskaper, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orklas driftsinntekter ble i 2. kvartal på 13,7 mrd. kroner, ned fra 16,9 mrd. kroner i 2008. En viktig årsak til nedgangen er kraftig redusert etterspørsel for Sapa i flere markeder, ikke minst innen bil- og bygningsindustrien. Volumfallet har vært omkring 35 prosent sammenlignet med fjoråret. Likevel leverer Orkla Aluminium Solutions (Sapa) i henhold til målsetting både for kostnader og kontantstrøm.
 
På grunn av en brann i Elkem Solars nye anlegg er opptrappingen av produksjonen forsinket med anslagsvis 2-3 måneder.
 
Resultat før skatt i 2. kvartal ble 282 mill. kroner (2,5 mrd. kr i 2008). Netto rentebærende gjeld er på om lag samme nivå som ved årsskiftet, og egenkapitalprosenten har økt til 50 prosent.
 
Orklas investeringsområde fikk 1. halvår en avkastning på 13,7 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på 16,7 prosent og Oslo Børs Benchmark Index med 25,2 prosent.
 
Sapa kunne 31. juli offentliggjøre at de har overtatt aluminiumsprofil-selskapet Indalex med 1.400 ansatte og en omsetning i 2008 på 900 millioner USD. Dette styrker Sapas operasjon i Nord-Amerika vesentlig. Med en markedsandel på ca 30 prosent er de nå klart størst på aluminiumsprofiler i USA.
 
Nøkkeltall Q2-09 (Q2-08) mill. kroner:
Driftsinntekter: 13 652 (16 851)
EBITA: 334 (1 187)
Resultat før skattekostnad: 282 (2 453)
Resultat pr. aksje utvannet: (kr) 0,3 (1,9)
Kontantstrøm fra driften: 1 271 (267)
 
Per 30.6.2009 (per 31.12.2008):
Netto rentebærende gjeld: 27 903 (27 424)
Egenkapitalandel (%): 50,0 (47,7)
Net gearing: 0,59 (0,55)
 
Hovedtrekk
- Svake internasjonale konjunkturer bidro til at Orklas driftsresultat (EBITA) i 1. halvår endte på 567 mill. kroner (2.216 mill. kroner)**. EBITA for 2. kvartal isolert ble 334 mill. kroner (1.187 mill. kroner)**.
 
- Resultat før skatt i 1. halvår ble -33 mill. kroner (3.299 mill. kroner)**, mens det for 2. kvartal isolert ble 282 mill. kroner (2.453 mill. kroner)**.
 
- Redusert arbeidskapital bidro til forbedret kontantstrøm i 2. kvartal. Kontantstrøm fra drift var pr. 1. halvår 1.485 mill. kroner (1.106 mill. kroner)**.
 
- Orkla Brands hadde et godt 1. halvår med fortsatt resultatfremgang. EBITA for 1. halvår ble 1.160 mill. kroner (1.078 mill. kroner)**.
 
- Orkla Aluminium Solutions er sterkt påvirket av svake konjunkturer i USA og Europa, og hadde et volumfall i størrelsesorden 35 % sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Volumutviklingen var imidlertid relativt stabil gjennom halvåret og gjennomførte kostnadstiltak bidro til at underskuddet i 2. kvartal isolert var betydelig redusert sammenlignet med 1. kvartal.
 
- Innenfor Orkla Materials svekket som forventet markedet seg for de silisiumrelaterte virksomhetene i Elkem gjennom 2. kvartal. Negativt resultatbidrag i oppstartfasen av Elkem Solar bidro i tillegg til at Elkem fikk et svakt resultat i 1. halvår.
 
- Innen Orkla Associates hadde REC et EBITDA på 745 mill. kroner (1.631 mill. kroner)** pr. 1. halvår. Jotun påvirkes av noe svakere aktivitet i enkelte markedssegmenter, men har fortsatt en tilfredsstillende resultatutvikling.
 
- Innen Orkla Financial Investments ble realiserte porteføljegevinster motvirket av regnskapsmessige nedskrivninger, og netto resultatbidrag fra porteføljeinvesteringer i 1. halvår var -87 mill. kroner.
 
- Aksjeporteføljen hadde pr. 1. halvår en avkastning på 13,7 %, mot 16,7 % for Morgan Stanley Nordic Index (Oslo Børs Benchmark Index 25,2 %).
 
- Orkla Aluminium Solutions' avtale om kjøp av det amerikanske selskapet Indalex ble endelig gjennomført 31. juli.
 
- I juli oppsto det en mindre brann i et av Elkem Solars prosessanlegg. Det var ingen personskader eller alvorlig skade på kritisk prosessutstyr, men utbedring av skaden vil medføre at oppkjøringsplanen for Elkem Solar vil bli 2-3 måneder forskjøvet i tid.
 
Konsernet
Orklas driftsinntekter i 1. halvår ble 27.100 mill. kroner (33.183 mill. kroner)**, mens driftsinntektene i 2. kvartal isolert ble 13.652 mill. kroner (16.851 mill. kroner)**. Nedgangen var i hovedsak drevet av lav etterspørsel innen Orkla Aluminium Solutions, samt svekkede markeder for Orkla Materials.
 
Den norske kronen har i 1. halvår 2009 vært vesentlig svakere enn i fjor, både mot USD og mot eurorelaterte valutaer. Dette har medført positive valutaomregningseffekter som påvirker driftsinntektene med cirka 1,2 mrd. kroner så langt i 2009 og cirka 550 mill. kroner i 2. kvartal.
 
Konsernets EBITA ble i 2. kvartal 334 mill. kroner (1.187 mill. kroner)**, mens EBITA pr. 1. halvår var 567 mill. kroner (2.216 mill. kroner)**. Orkla Brands hadde tilfredsstillende resultatutvikling og underliggende*** resultatfremgang både i 2. kvartal og 1. halvår. Orkla Aluminium Solutions registrerte en utflating i salgsvolum på lave nivåer i 1. halvår. Iverksatte kostnadstiltak bidro positivt, men resultatet var negativt i 1. halvår med -490 mill. kroner (707 mill. kroner)**. Orkla Materials hadde et resultat i 1. halvår på 132 mill. kroner (589 mill. kroner)**. Svake markeder for de silisiumrelaterte virksomhetene med en kapasitetsutnyttelse på cirka 55 % i 2. kvartal, samt igangkjøring av Elkem Solar, er de viktigste forklaringene til resultattilbakegangen. For konsernet totalt sett er EBITA påvirket av valutaomregningseffekter med -20 mill. kroner så langt i år, og +18 mill. kroner i kvartalet isolert sett.
 
Eierandelene i REC (39,73 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper så langt i år utgjorde i sum -75 mill. kroner (1.332 mill. kroner)**, mens bidraget i kvartalet var -210 mill. kroner (1.153 mill. kroner)**. Herav utgjorde Orklas resultatbidrag fra REC så langt i 2009 -115 mill. kroner (280 mill. kroner)**, hvorav -272 mill. kroner (196 mill. kroner)** kom i 2. kvartal. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper i 2008 var positivt påvirket av gevinst ved salg av eierandelen i Hjemmet Mortensen med 830 mill. kroner.
 
Aksjeporteføljen hadde ved utgangen av 1. halvår en avkastning på 13,7 %, mot Morgan Stanley Nordic Index 16,7 % (Oslo Børs Benchmark Index 25,2 %). I tråd med IFRS er det nedskrevet porteføljeinvesteringer med 1.070 mill. kroner i 1. halvår, hvorav 254 mill. kroner i 2. kvartal. Det er hittil i år realisert porteføljegevinster med 470 mill. kroner, hvorav 460 mill. kroner i 2. kvartal. Gevinster, tap og nedskrivninger i Aksjeporteføljen endte med dette på -87 mill. kroner (-183 mill. kroner) i 1. halvår. For 2. kvartal isolert var resultatbidraget 228 mill. kroner (112 mill. kroner)**. Mottatte utbytter utgjorde i kvartalet 179 mill. kroner (310 mill. kroner)**, og pr. 1. halvår 224 mill. kroner (397 mill. kroner)**.
 
Orklas resultat pr. aksje utvannet ble i 1. halvår 0,9 kroner (2,5 kroner)**. Skattekostnaden pr. 1. halvår er beregnet til 79 mill. kroner.
 
Sterkt fokus på kapitaleffektivisering bidro til forbedret kontantstrøm fra drift gjennom 2. kvartal, og pr. 1. halvår var kontantstrøm fra drift 1.485 mill. kroner, mot 1.106 mill. kroner i samme periode i fjor. Netto rentebærende gjeld var på nivå med årsskiftet.
 
Orkla Aluminium Solutions' avtale om kjøp av det amerikanske selskapet Indalex ble endelig gjennomført 31. juli. Avtalen tilsier at Sapa overtar Indalex' 11 aktive produksjonsanlegg i USA og Canada, med 29 presser og en total kapasitet på rundt 315.000 tonn årlig. I 2008 solgte Indalex rundt 200.000 tonn, som tilsvarer driftsinntekter på over USD 900 mill. Indalex har 1.400 ansatte.
 
*)Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger
**) Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
***) Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.
 
Orkla ASA
Oslo, 12. august 2009
 
Ref:
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431