Fremgang drevet av nordiske merkevarer og Sapa

Orklas resultat før skatt ble i 2. kvartal på nær to mrd kr. Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat pr. aksje på 16,6 kroner, mot 12,9 i fjor. Orkla Foods og Orkla Brands kan vise til god utvikling drevet av organisk vekst i Norden. Sapa har også dette kvartalet betydelig volumvekst.

Etter utløpet av kvartalet er det inngått avtale om salg av Orkla Media for 7,6 mrd. kroner til Mecom. Endelig gjennomføring av avtalen forventes i september/oktober.
 
Konsernets driftsresultat før amortisering ble i 2. kvartal 1.044 mill. kroner (1.047 mill. kroner)[1]. Pr. 1. halvår ble driftsresultatet før amortisering 2.212 mill. kroner (2.172 mill. kroner)1. I kvartalet bidro god utvikling i de nordiske landene til en underliggende vekst i resultatet på 9 prosent for Orkla Foods. I Russland hadde SladCo svakere resultat enn i fjor. Endringer i salgs- og distribusjons­funksjonen, samt markedsinvesteringer belaster resultatet. Til tross for et krevende svensk marked hadde både Procordia Food og Abba Seafood fremgang. Orkla Brands hadde generelt stabil og tilfredsstillende utvikling i kvartalet.
 
Volumdrevet resultatfremgang i Sapa motvirkes delvis av engangskostnader på vel 40 mill. kroner knyttet til restruktureringsprosjekter i flere deler av virksomheten. I april medførte lekkasjer om CO2-kvoter til plutselig og kraftig fall i kraftprisene. Som tidligere varslet medførte dette at Elkem måtte realisere tap på sine kraftkontrakter. Hittil i år er imidlertid det samlede resultatet fra Elkems og Borregaards energivirksomheter høyere enn på samme tid i fjor.
 
Aluminiumområdet i Elkem hadde god resultatutvikling som følge av høye markedspriser og stabil drift ved verkene. Kostnader knyttet til Elkems solarprosjekt har i perioden påløpt med totalt 47 mill. kroner, hvorav 32 mill. kroner er balanseført. Utviklingsprosjektet er i ferd med å ferdigstilles og en formell investeringsbeslutning om å bygge et 5.000 tonn anlegg forventes behandlet av styret i løpet av høsten. Fabrikken vil som tidligere kommunisert kunne ferdigstilles i løpet av 2007/2008. Borregaard hadde i kvartalet resultatfremgang, men svak produksjon og høye kostnader ved anlegget i Sveits påvirker negativt.

[1] Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
 
 
 
Ref.:     Ole Kristian Lunde                     Informasjonsdirektør                Tel.:  22 54 44 31
            Rune Helland                             Ass. dir. Investor Relations       Tel.:  22 54 44 11
 
Dato:  10. august 2006