Fremgang for Orkla - 3. tertial 1999

Orklas resultat før skatt i 1999 økte med 262 mill. kroner til 2.319 mill. kroner. Den positive utviklingen i 2. tertial ble ytterligere forsterket i 3. tertial både for industri- og investeringsvirksomheten.

Driftsresultatet økte med 380 mill. kroner til 2.177 mill. kroner. Den nordiske merkevarevirksomheten bedret resultatet. God volumvekst for enkelte produktgrupper og bedre kostnadsstruktur er hovedforklaringene. Baltic Beverages Holding (BBH) hadde fortsatt sterk volumvekst og et godt resultat sett i lys av den økonomiske situasjonen i Russland. Årsresultatet for Kjemi er ikke tilfredsstillende, men resultatet i 3. tertial viser bedring fra 1998.

Med en avkastning på 48,2% i 1999 hadde Orklas aksjeportefølje en betydelig verdiøkning. Av et verdijustert resultat på 6,2 mrd. kroner er kun 13% realisert. Bokførte salgsgevinster er derfor lavere enn i 1998. Konsernets resultat er godskrevet med engangsposter på 91 mill. kroner, en endring på +579 mill. kroner fra 1998. Konsernets resultat pr. aksje før goodwillavskrivninger og engangsposter ble kroner 9,7 mot kroner 10,3* i 1998. Styret vil foreslå at det utdeles et utbytte for 1999 på kroner 2,50 pr. aksje, mot kroner 2,03* i 1998.

Orklas samlede omsetning steg med 0,7 mrd. kroner til 31,5 mrd. kroner. Drikkevarer og Kjemi har lavere salgsinntekter enn i fjor, mens de andre områdene har økt omsetningen. I det norske dagligvaremarkedet falt volumet med ca.1,5% i 1999, mens det i Sverige steg med ca. 2,5%. Orkla har i hovedsak opprettholdt eller styrket sine markedsandeler i de nordiske markedene, mens BBH har styrket posisjonen i markedene i Øst-Europa.

* Korrigert for fortrinnsrettsemisjon høsten 1999 i forbindelse med sammenslåing av A- og B-aksjer. Gjennomsnittlig utestående aksjer i 1999 er beregnet til 211.859.518

MERKEVARER:
Orkla Foods økte driftsresultatet med 130 mill. kroner til 709 mill. kroner. Samtlige divisjoner hadde resultatfremgang. Bedret salg av produkter med høyere foredlingsgrad og en bedre kostnadsstruktur i flere av de store enhetene er hovedforklaringene på fremgangen. Det fokuseres på merkebygging og innovasjon i samtlige divisjoner og markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket. De pågående kostnadsforbedringsprogrammene gir resultater.

Orkla Drikkevarer reduserte driftsresultatet med 26 mill. kroner til 482 mill. kroner, men i 3. tertial økte resultatet med 55 mill. kroner til 98 mill. kroner. Omsetningen i Norden falt med 5% til 4.8 mrd. kroner. Totalmarkedet for drikke (øl, brus, vann målt i volum) økte med 7% i Sverige og med 4% i Norge. Pripps økte volumet med 3% og Ringnes med 13% (ekskl. Coca-Cola). Markedsandelene er bedret for Pepsi-produktene i Norge, mens Pripps har svekket andelen for øl i Sverige. For andre produktgrupper er markedsandelene opprettholdt. Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Norden økte med 122 mill. kroner til 253 mill. kroner. Pripps hadde en betydelig fremgang, mens Ringnes fikk et noe lavere resultat enn i fjor som følge av bortfallet av leietapping for Coca Cola. Lavere kostnader i Norge og Sverige samt godt sommersalg i Sverige forklarer fremgangen. Arbeidet med kostnadsreduksjonsprogrammet ”Konkurransekraft” følger i hovedsak planen og får full effekt fra 2001. En svekket rubel reduserte BBHs driftsresultat før goodwillavskrivninger (50%) fra 567 mill. kroner til 414 mill. kroner og omsetningen (50%) med 8% til 1.6 mrd. kroner. Totalvolumet økte imidlertid med 40% til 1,3 mrd. liter. I 3. tertial økte resultatet med 50 mill. kroner til 102 mill. kroner. Fremgangen skyldes sterk volumvekst i Russland, både for eksisterende og nye bryggerier. Noe lavere priser i 3. tertial medførte lavere marginer enn i de to foregående periodene, men hadde en positiv effekt på volum og kapasitetsutnyttelse i bryggeriene. BBH har befestet sin posisjon i samtlige markeder og i Russland er markedsandelen 23%.

Orkla Brands driftsresultat økte med 21 mill. kroner til 477 mill. kroner. Med unntak av Snacks hadde alle produktområder resultatfremgang. Godterier bedret resultatet for 4. år på rad og fikk en sterk avslutning på året. Markedsandelene ble med unntak av Snacks i Norge opprettholdt eller styrket gjennom året. Kontinuerlig forbedringsarbeid i alle virksomheter bidrar positivt. All produksjon av kjeks i Norge skal flyttes til Sverige i løpet av sommeren 2000. Dette vil senke det årlig kostnads- og investeringsnivået med ca. 20 mill. kroner. Det avsettes 30 mill. kroner i 1. tertial 2000 for å dekke alle kostnader ved flyttingen.

Orkla Medias driftsresultat ble redusert med 37 mill. kroner til 171 mill. kroner. Dagspresse Norge/Sverige hadde en mindre resultatnedgang. Reduserte annonseinntekter (volumfall 4%) og kostnader knyttet til samordningsprosjekter påvirket resultatet negativt. Opplagsutviklingen er stabil og nedbemanningen går raskere enn planlagt. Ukepresses klare resultatfremgang skyldes kostnadsbesparelser, produktivitetsforbedringer og 3% økning i annonsevolumet. Betydelige kostnader til avvikling, restrukturering og endring av deler av virksomheten er en vesentlig forklaring på resultatsvekkelsen for Direkte Markedsføring. Dagspresse Øst-Europa har et lavere resultat som følge av oppstart av nye trykkerier, investering i redaksjonell produktutvikling samt svakere annonseutvikling i deler av virksomhetene. Orkla Media-Gruppens internett satsing ble skilt ut som et eget forretningsområde i 3. tertial. Det er bygget opp store verdier i flere av de selskapene Orkla Media er engasjert i.

KJEMI:
Omsetningen falt med 2% til 5.7 mrd. kroner. Lavere salg av spiseoljer/fett og basiskjemikalier var hovedårsaken til nedgangen. Driftsresultatet falt med 142 mill. kroner til 260 mill. kroner. Med unntak av Finkjemi hadde alle områder tildels betydelig resultatsvekkelse. Driftsresultatet økte med 23 mill. kroner til 114 mill. kroner i 3. tertial. Vanskelige markedsforhold i Asia og Europa reduserte salget av høyforedlede ligninprodukter og dette svekket lønnsomheten. Redusert bidrag på salg av fiskeoljer og lavere margin for crushing av soyabønner har gitt betydelig lavere resultat for Tilsetningsstoffer, men i 3. tertial er resultatet på nivå med fjoråret. Finkjemi hadde klar resultatfremgang og hadde større leveranser av avanserte mellomprodukter til farmasøytisk industri i 3. tertial. Spesialcellulose fikk et resultat noe under fjoråret. Den begynnende konjunkturoppgang i det generelle cellulosemarkedet har så langt ikke gitt utslag for spesialcellulose. Det totale forbedringsprogrammet ved virksomheten i Sarpsborg følger i hovedsak planen. Arbeidet med å forbedre kapasitetsutnyttelse og kvalitet i fabrikkanlegget ligger imidlertid noe etter opprinnelig plan. Borregaard ChemCell fremstår i dag som den ledende spesialcelluloseprodusenten i Europa. Internasjonalt endres spesialcellulosemarkedet i retning av færre enheter og en økende globalisering på kundesiden. Samtidig er det fortsatt relativt mange aktører av begrenset størrelse på leverandørsiden. Borregaard ser derfor et behov for en fremtidig strukturendring på produsentsiden. Det settes nå i gang en prosess for å etablere et partnerskap for denne delen av virksomheten. For å oppnå dette er Borregaard innstilt på å legge inn nåværende spesialcellulosevirksomhet i en større, internasjonal enhet, hvor Borregaard får en eierandel.

FINANSIELLE INVESTERINGER:
Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs økte med 45,5% i 1999. Verdien på Orklas aksjeportefølje steg med 48,2%. Det er i løpet av året investert i flere internett- og teknologiselskaper. Totalt utgjør sektoren Telekom/IT/Internett nå ca. 35% av porteføljen. Verdijustert egenkapital for porteføljen økte i 1999 med 6,2 mrd. kroner til 16,6 mrd. kroner. Den 31.12.1999 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 20,9 mrd. kroner. Av dette var 9,5 mrd. kroner urealiserte gevinster. Salg av Dyno og Elkjøp aksjer vil gi gevinster på ca. 700 mill. kroner i 2000 og frigjøre kapital på ca. 1,5 mrd. kroner.
Orkla Finans-gruppen hadde et godt år i 1999. I januar 2000 ble det inngått avtale om å fusjonere fondsmeglervirksomheten med Enskilda Securities. Orkla vil få en eierandel på 22,5% i det nye selskapet. Virksomheten knyttet til fondsforvaltning og forsikringsmegling omfattes ikke av avtalen.


KAPITALFORHOLD:
Orklas netto rentebærende gjeld økte med 1,2 mrd. kroner til 15,7 mrd. kroner. Av totalbalansen på 41,6 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 34,2%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 46,4%. Investeringsområdet har netto kjøpt aksjer for 1,7 mrd. kroner i 1999. Industriområdets ekspansjons-investeringer på 1,2 mrd. kroner er knyttet til kapasitetsutvidelser og oppkjøp i BBH, kjøpet av den polske avisen Gazeta Lubuska, den svenske dagligtekstilleverandøren Freds AB og bakeriingrediensleverandøren KåKå i Sverige.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor: