Fremgang for Orkla i 2003

Orkla fikk i 2003 et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 3,8 milliarder kroner, opp med 164 millioner fra 2002. Hele merkevareområdet viste god fremgang, mens kjemi virksomheten har hatt et utfordrende år. Investeringsporteføljens verdi økte i løpet av året med 3,4 milliarder kr, som representerte en avkastning på 29,8 prosent i 2003.

Omsetningen i 2003 ble på 45,4 milliarder kr, korrigert for valutaomregningseffekter en fremgang på fire prosent. Driftsresultat før goodwillavskrivninger i 4. kvartal ble 996 mill. kr, en økning på 11 prosent fra samme periode i 2002. Merkevareområdet isolert fikk en oppgang på 33 prosent.
 
For Orkla Foods fortsatte den positive trenden fra tidligere på året i 4. kvartal. Stabburet i Norge, Procordia Food i Sverige og Felix Abba leverte alle gode kvartalsresultater. Orkla Brands hadde et nytt sterkt kvartal, med størst resultatfremgang for Godterier og Kosttilskudd. Orkla Drikkevarer hadde resultatfremgang i Norden. Volumvekst i det russiske ølmarkedet på 18 prosent i 4. kvartal motvirkes av økte kostnader og svekket rubel, som i sum ga lavere resultater for Baltic Beverages Holding. Orkla Media hadde bred resultatfremgang i kvartalet med størst fremgang i Norge og Danmark.
 
Kjemiområdet var preget av tap på 81 mill. kr knyttet til soyavirksomheten, hvorav 28 millioner er avsatt under andre kostnader. Fortsatt lave priser i det generelle cellulosemarkedet og lavt salg av spesialiteter påvirket cellulosevirksomheten negativt, mens underliggende utvikling for ligninvirksomheten fortsatt er tilfredsstillende. Året totalt ble det netto realisert gevinster i investeringsporteføljen på 259 millioner kr. Urealiserte gevinster økte med 2,7 milliarder gjennom året. Årets resultat før skatt for konsernet økte fra 2,4 til 2,9 milliarder kroner. Kontantstrøm fra driften økte med 18 prosent til nær fem milliarder kr.
 
Annonsemarkedene i Danmark viser nå tegn til å flate ut, men det er fortsatt usikkerhet om hvor rask og sterk oppgangen blir. Orkla Media opprettholder sine ambisjoner for Berlingskes resultatutvikling uendret, men det er likevel lagt til grunn et konservativt syn, og goodwillen i Berlingske er nedskrevet med 712 mill. kr til null.  Dette representerer 3,50 pr aksje.
 
Orklas resultat pr. aksje endte dermed på 9,2 kroner, mot 7,7 kr året før. Resultatet korrigert for goodwill-avskrivninger og andre inntekter og kostnader ble resultat pr. aksje kr. 16,2 mot kr. 10,6 i 2002. Styret foreslår å dele ut et ordinært utbytte på 4,00 kr pr aksje, opp fra 3,40 i 2002.
- Den positive trenden fra 2. og 3. kvartal fortsatte i 4. kvartal, og med unntak av kjemiområdet var den underliggende resultatutviklingen tilfredsstillende i kvartalet, sier konsernsjef Finn Jebsen, Vi har tillit til at Berlingske vil nå sine mål for resultatutviklingen fremover, men vi har likevel av forsiktighetsgrunner valgt å nedskrive goodwillen i Berlingske. Resultatet før GW avskrivninger og andre inntekter og kostnader i 4. kvartal var opp med 11 prosent, og resultat pr. aksje for året justert for disse forhold var opp med over 50 prosent. Dette viser en fin underliggende utvikling.
 
MERKEVARER
 •         Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwill i 2003 på 1 mrd. kroner, opp med 14 prosent fra 2002. Forbedringsprogrammene går som forutsatt, og innsatsen er skjerpet for å bygge de viktigste merkevarene. For året som helhet økte driftsinntektene underliggende med en prosent fra året før til 11,9 milliarder kr.
 •         Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
  Orklas 40 prosent andel av Carlsberg Breweries representerte i 2003 et driftsresultat før good­will på 1,41 milliarder kr, mot  1,36 mrd. kr i 2002. Omsetningen ble på 15,2 mrd. kr, opp fra 14,5 i 2002. Resultatfremgangen i 4. kvartal er påvirket av salgsgevinster i Nord- og Vest-Europa, samt fortsatt god utvikling i Tyrkia og Polen. Carlsberg­merket fikk en volumvekst på syv prosent.
 •         Orkla Brands økte driftsresultatet før goodwill fra 787 til 929 mill. kroner. Fremgangen er bredt fundert, men hovedbidragsyterne er Godterier og Kjeks. Resultatveksten er primært drevet av nylanseringer og interne effektiviseringsprosjekter. I tillegg til mange vellykkede lanseringer i 2003, bidro også lanseringer i 2002 positivt til omsetnings- og lønnsomhetsutviklingen. Brands oppnådde for året 2003 driftsinntekter på 4,7 mrd. kr, opp fra 4,5 mrd. i 2002.
 •         Orkla Medias driftsresultat før goodwill ble 242 millioner kroner, opp fra 148 millioner året før. Ukepresse, med sterk opplagsfremgang særlig for Her og Nå, Berlingske samt Dags­pres­­se Norge viste god fremgang. Orkla Media omsatte i 2003 for 7,4 mrd. kr.
   
 • KJEMI
  Borregaards driftsresultat før goodwill ble på 344 millioner kr i 2003, mot 537 i 2002. Betydelige tap i Denofa, lavere volum innen flere produktgrupper, lave standard cellulosepriser og en svak dollar var de viktigste årsakene til resultatsvekkelsen. Driftsinntektene ble på 6 mrd. kroner, opp fra 5,7 mrd. i 2002.
   
  FINANSIELLE INVESTERINGER
  Investeringsområdets resultat før skatt ble 336 mill. kr i 4. kvartal. Det er netto realisert gevinster på 259 mill.kr i 2003. Mens Oslo Børs Benchmark steg med 48,8 prosent og FT World Index 25,8 prosent (utbyttejustert) fikk Orklas investeringsområde en avkastning på 29,8 prosent i 2003. Største enkelttransaksjon i fjerde kvartal var kjøpet av aksjer i Rieber & Søn med 176 millioner kr. I 2003 er det netto solgt aksjer for 765 mill. kr., primært i Bergesen, Hafslund og Lindex. Investeringsområdets verdijusterte egenkapital økte i løpet av året med 3,4 milliarder kr til 13,6 milliarder.
   
  KAPITALFORHOLD
  Kontantstrøm fra driften var for året på 5 milliarder kroner, 745 millioner kr bedre enn i 2002. Positiv utvikling i driftskapitalen, lavere investeringsnivå samt inntekter fra salg av eiendom og andre anleggsmidler i Carlsberg Breweries forklarte fremgangen. Bokført egenkapitalandel før tilleggsutbytte økte til 35,9 prosent.