Fremgang for Orkla i Norden

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 1.103 mill. kroner i 4. kvartal 2012, mot 873 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Det var resultatfremgang for de nordiske merkevarevirksom­hetene og Sapa Heat Transfer.

For videreført virksomhet var Orklas driftsinntekter i 4. kvartal 8.457 mill. kroner, mot 8.124 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011.

For året som helhet var driftsinntektene 30 mrd. kroner. Driftsresultatet ble 3.295 mill. kroner i 2012, mot 2.872 mill. kroner i 2011.

- Samtidig som vi i 2012 har gjennomført omfattende strukturelle grep er det resultatvekst i vår kjernevirksomhet. Jeg er særlig tilfreds med at mange av våre store merkevareselskaper i Norden hadde fremgang i siste halvdel av året. Nå har Orkla én strategisk agenda, og det er å bygge vår posisjon som det ledende nordiske merkevarevareselskapet, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Merkevarevirksomheten
De nordiske matselskapene hadde salgsvekst i dagligvarekanalen i 4. kvartal. Driftsresultatet i Orkla Foods Nordic ble 392 mill. kroner, en fremgang på 11 % i forhold til sammenlignbart driftsresultat i 4. kvartal 2011. Stabburet fortsatte fremgangen i det norske markedet. Det var også resultatfremgang for Abba Seafood (Sverige), Beauvais foods (Danmark) og de baltiske virksomhetene. De finske virksomhetene hadde driftsresultat på nivå med 4. kvartal 2011. Abba Seafood og Procordia skal integreres og vil danne ett av Sveriges ledende matselskap. Etter kjøpet av Rieber & Søn er gjennomført vil Orkla danne nasjonale matselskaper også i Norge og Danmark. Dette betinger godkjennelse fra konkurranse­myndighetene.

Også Orkla Brands Nordic hadde salgsvekst i dagligvarekanalen. Driftsresultatet i forretnings­området ble 408 mill. kroner, en fremgang på 16 % i forhold til sammenlignbart driftsresultat i 4. kvartal 2011. Lilleborg og Nidar hadde både salgs- og resultatfremgang i det norske markedet. Det var også resultatfremgang for store nordiske virksomheter som Chips-gruppen og Axellus-gruppen. Göteborgs/Sætre hadde tilbakegang i resultatet som følge av høye fabrikkostnader knyttet til pågående omstrukturering og krevende markedsforhold i det norske dagligvare­markedet. Jordan ble en del av Orkla Brands Nordic 1. september 2012. Selskapet, som er markedsleder i Norden på munnhygiene og malepensler, utvikler seg i tråd med forventningene.

Orkla Brands International hadde driftsresultat på 62 mill. kroner, mot 87 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. MTR Foods fortsatte salgsfremgangen i India, selv om veksten ble redusert sammenlignet med starten av 2012. Orkla Brands Russia er i en krevende omstillings­­prosess. Endret markedssituasjon, hvor særlig nasjonalt dekkende dagligvarekjeder tar markedsandeler, medfører betydelig omlegging av driften.

Orkla Food Ingredients hadde et driftsresultat på 74 mill. kroner, en fremgang på 8 % i forhold til sammenlignbart driftsresultat i 4. kvartal 2011. Til tross for svake markeder i Sør- og Øst-Europa var det økning både i driftsinntekter og driftsresultat.

Øvrige virksomheter
Sapa Heat Transfer hadde i 4. kvartal et driftsresultat på 73 mill. kroner, mot 6 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Fremgangen skyldes et omfattende forbedringsprogram i den svenske produksjonen. Selskapet reduserte sine leveranser til europeisk bilindustri, men dette ble langt på vei motvirket av økt etterspørsel i USA og Kina. Orklas mål er å avhende Sapa Heat Transfer i løpet av 1. kvartal 2013.

Driftsresultat for Orkla Eiendom i 4. kvartal var 104 mill. kroner, mot 28 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Hydro Power hadde i kvartalet et driftsresultat på nivå med samme periode i 2011.

Resultat fra tilknyttede selskaper var i 4. kvartal 47 mill. kroner, mot 59 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Resultatet var i hovedsak knyttet til Jotun, som hadde en tilfredsstillende salgsutvikling i kvartalet.

Det ble i 4. kvartal solgt aksjer for 436 mill. kroner. Ved årsskiftet var markedsverdien av aksjeporteføljen 2.630 mill. kroner. Porteføljen forventes solgt i løpet av 1. halvår 2014.

Ikke videreført virksomhet
Sammen med Norsk Hydro vil Orkla etablere en verdensledende leverandør av aluminiums­løsninger. Etableringen av joint venturet er avhengig av konkurranse­myndighetenes godkjennelse. Den delen av Sapa som blir en del av joint venturet var betydelig negativt påvirket av svake europeiske markeder, mens det var fremgang i Nord-Amerika.

81 % av aksjene i Borregaard Chemicals ble i 4. kvartal solgt gjennom børsintroduksjon, med en samlet regnskapsmessig gevinst på 110 mill. kroner. Det ble i kvartalet kostnadsført 412 mill. kroner knyttet til verdiregulering i REC.

Orklas resultat før skatt ble 638 mill. kroner i 4. kvartal, mot 1.317 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Styret i Orkla foreslår å betale et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2012.

Orkla ASA
Oslo, 7. februar 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Telefon +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11 / +47 977 13 250

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12