Fremgang i Orklas driftsresultat

Orklas EBITA*  i kvartalet ble 704 mill. kr, mot 233 mill. kr i fjor. Orkla Brands, Sapa, Elkem Silisium og Jotun (eierandel 42,5 prosent) viser alle resultatvekst i første kvartal 2010 sammenlignet med fjoråret. Driftsinntektene økte med 11 prosent til 14,9 mrd. kr grunnet bedrede markedsforhold for Sapa og Elkem Silisium.
 
- Det er positivt at gjennomførte tiltak de siste årene har gitt styrket konkurransekraft. Vi forventer en fortsatt robust utvikling for Orkla Brands og Jotun (42,5 prosent). Sapa, Elkem Silisium og Borregaard bør være godt posisjonert når markedene normaliseres. Samtidig er konsernets to solar-investeringer (REC, 39,7 prosent, og Elkem Solar) inne i en opptrappingsfase som vi forventer å se resultater av i 2010/2011, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orkla Brands har den siste tiden kjøpt flere virksomheter: Kalev (sjokoladeprodusent i Estland), Peterhof (sjokoladepålegg i Russland) og Sonneveld (bakeriingrendienser i Nederland). Til sammen omsetter disse for nær 750 millioner kroner. Elkem Solar har inngått kontrakt med et av verdens ledende solselskaper om leveranse av inntil 1000 tonn høyrent silisium i 2010.
 
Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i børskurs. For 1. kvartal utgjorde dette en regnskapsmessig belastning på 4,6 mrd. kroner. Orkla vil som meddelt garantere og delta i RECs fortrinnsrettsemisjon med sin relative andel. Etter emisjonen vil Orklas gjennomsnittlige kostpris pr. aksje utgjøre 33,99 kr, mens balanseført verdi pr. første kvartal blir 22,48 kr pr. aksje.
 
Aksjeporteføljen har hatt en tilfredsstillende start på året, med 11,2 prosent avkastning i kvartalet, sammenlignet med den nordiske indeksens (MSCI Nordic) 10,2 prosent. Markedsverdien på Orklas aksjeportefølje var ved utløpet av kvartalet på 11,7 milliarder kr. Orklas egenkapitalandel var ved utgangen av kvartalet på 52,9 prosent, mens netto rentebærende gjeld på 19,9 mrd. kr var på nivå med utgangen av 2009.

Resultatene presenteres kl 08.00 - NB! i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14.
 
Nøkkeltall Q1-10 (Q1-09) mill. kroner:
Driftsinntekter: 14 893 (13 448)
EBITA: 704 (233)
Resultat før skattekostnad: -3 422 (-315)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) -3.6 (0,7)
Kontantstrøm fra driften: -50 (255)

Per 31.3.2010 (per 31.3.2009):
Netto rentebærende gjeld: 19 861 (26 588)
Egenkapitalandel (%):52,9 (49,9)
Net gearing: 0.43 (0.56)
 
Hovedtrekk
  • Bedrede markedsforhold for Orkla Aluminium Solutions og Elkems silisiumvirksomhet bidro til 11 % omsetningsvekst; 14.893 mill. kroner mot 13.448 mill. kroner i 1. kvartal 2009. 
  • Konsernets EBITA* ble 704 mill. kroner, sammenlignet med 233 mill. kroner i fjor.
  • Tilfredsstillende resultatfremgang for Orkla Brands sammenlignet med et relativt svakt 1. kvartal i 2009. 
  • Orkla Aluminium Solutions reduserte kostnadsbasen og hadde en positiv markedsvekst som førte til en betydelig resultatsving. EBITA* i 1. kvartal var 129 mill. kroner (-342 mill. kroner)**.
  • Økt kapasitetsutnyttelse og prisoppgang for Elkem Silicon-related (ekskl. Elkem Solar). Ekstrem værsituasjon i Saudefaldene med lavt tilsig og lave fyllingsgrader medførte betydelig lavere produksjon enn normalt og svakere resultater for Elkems gjenværende energivirksomhet. Sammenligningstall for 2009 inkluderer avhendede kraftverk. 
  • REC fikk et EBITDA på 415 mill. kroner i 1. kvartal (510 mill. kroner)**. Jotun har hatt en tilfredsstillende start på året med resultater noe bedre enn i fjor. 
  • Investeringen i REC behandles etter egenkapitalmetoden. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Børskurs pr. 31.3.2010 var 27,80 kroner, mot 44,75 kroner pr. 31.12.2009. Det er totalt resultatført -4.552 mill kroner knyttet til REC i kvartalet.
  • Inkludert verdiendring på REC, ble konsernets resultat før skatt i 1. kvartal -3.422 mill. kroner (-315 mill. kroner)**.
  • Aksjeporteføljen hadde en avkastning på 11,2 % i kvartalet mot Morgan Stanley Nordic Index 10,2 % og Oslo Børs Benchmark Index 1,4 %.
  • Netto rentebærende gjeld var tilnærmet uforandret gjennom kvartalet og utgjorde 19.861 mill. kroner ved utløpet av 1. kvartal.
Konsernet
Orklas driftsinntekter ble i 1. kvartal 14.893 mill. kroner, sammenlignet med 13.448 mill. kroner i et svakt 1. kvartal 2009. Fremgangen forklares av økt etterspørsel og volumvekst for Orkla Aluminium Solutions, samt prisoppgang og bedrede markeder for silisiumrelaterte produkter i Orkla Materials. Valutaomregningseffektene påvirket driftsinntektene negativt i kvartalet med 846 mill. kroner.
 
Konsernets EBITA* ble i 1. kvartal 704 mill. kroner (233 mill. kroner)**. Resultatet var påvirket av negative valutaomregningseffekter i kvartalet med 24 mill. kroner.
 
Orkla Brands leverte et nytt godt kvartal. Det var positiv utvikling i volum/miks, men salget var også positivt påvirket av påskens plassering i år sammenlignet med i fjor. Resultatfremgangen var bredbasert og drevet av innovasjoner, kostnadsforbedringer samt positive valutaeffekter knyttet til innkjøp.
 
Orkla Aluminium Solutions' markeder viste positiv utvikling i kvartalet. Det var markedsvekst i de fleste segmenter i Nord-Amerika, samtidig som det også er tegn til bedring i flere europeiske markeder. Unntaket er bygg- og anleggsmarkedet som fortsatt er svakt på begge kontinenter.
 
Innen Orkla Materials er det en positiv underliggende*** trend for Elkem Silicon-related med høyere kapasitetsutnyttelse og prisoppgang for viktige produkter. I Borregaard Chemicals var det resultatfremgang for spesialkjemi og ingredienser, mens dette ble mer enn motvirket av mer utfordrende markedsforhold for finkjemi. Orkla Materials Energy hadde et unormalt svakt resultat i kvartalet som følge av en ekstraordinær værsituasjon i Saudefaldene. Ekstremt lavt tilsig og en svært lav snømengde førte til lav magasinfylling ved kvartalets utløp. Produksjonen var kun 203 GWh mot et antatt normalnivå for 1. kvartal på vel 500 GWh. Elkem Solar fortsatte oppkjøringen av anlegget i Kristiansand og det ble produsert cirka 400 tonn høyrent silisium i kvartalet.
 
Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen i REC, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Børskurs pr. 31.3.2010 var 27,80 kroner, mot 44,75 kroner pr. 31.12.2009. Det er totalt resultatført -4.552 mill kroner knyttet til REC i kvartalet.
 
Orklas aksjeportefølje hadde i 1. kvartal en avkastning på 11,2 % sammenlignet med Morgan Stanley Nordic Index på 10,2 % (Oslo Børs Benchmark Index 1,4 %). Markedsverdien av Aksjeporteføljen var 11.727 mill. kroner ved utløpet av kvartalet, etter netto salg av aksjer på 389 mill. kroner. Gevinster, tap og nedskrivninger for Aksjeporteføljen utgjorde 339 mill. kroner i kvartalet (-315 mill. kroner)**. Regnskapsmessige nedskrivninger utgjorde 11 mill. kroner i 1. kvartal.
 
Mottatte utbytter i kvartalet var 138 mill. kroner (45 mill. kroner)** for konsernet.
 
Orklas resultat pr. aksje utvannet ble -3,6 kroner i 1. kvartal mot 0,7 kroner i 2009. Verdiendringen på REC utgjorde -4,5 kroner pr. aksje.

* Driftsresultat før amortisering, gevinst ved salg av kraftverk, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
*** Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter
 
Orkla ASA
Oslo, 5. mai 2010

Ref:
 
Direktør Kommunikasjon
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Ass. dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke  
Tel.: +47-2254 4455/+47 930 56093
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12