Generalforsamling 2003

02.05.2003: Orkla avviklet sin generalforsamling onsdag 30. april 2003 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble enstemmig vedtatt, jfr. innkalling sendt i børsmelding datert 21.03.2003 samt tillegg til innkallingen sendt i børsmelding datert 09.04.2003.
 
Følgende personer ble valgt som medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:
 
For to år:
Harald Arnkværn
Elisabeth Grieg
Marianne Lie
Johan H. Andresen jr.
Svein Aaser
Idar Kreutzer
Astrid E. Sørgaard
 
For ett år:
Nils-Henrik Pettersson
Anniken Thue
Kurth A. Augustson
Jan Kildal
Tore Lindholt
Svein Rennemo
Gunn Wærsted
 
Som varamedlemmer for to år:
Terje Venold
Atle Eide
Anne Birgitte Fossum
Ingrid Smedsrud
Scilla Hokholt
Christine Rødsæther
  
Generalforsamlingen vedtok å nedsette aksjekapitalen med kr. 14.951.562,50 fra kr 1.351.885.412,50 til kr 1.336.933.850 ved å innløse (amortisere) 2.392.250 aksjer eid av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres dermed fra 216.301.666 til 213.909.416. Kapital­nedsettingen vil nødvendiggjøre en tilsvarende endring av vedtektenes § 1 første punktum: "Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.336.933.850 fordelt på 213.909.416 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt." Når amortiseringen av disse aksjene er gjennomført, vil selskapets beholdning av egne aksjer være 7.213.032.
 
Generalforsamlingen vedtok videre å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer. Styret fikk fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 87.500.000 fordelt på inntil 14.000.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Fullmakten gjelder fra og med 2. mai 2003 og frem til og med 1. november 2004.
 
Generalforsamlingen vedtok også å fornye styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styret fikk fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 14.400.000 aksjer, hver pålydende kr 6,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2005, dog senest 30. april 2005.
 
Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 2. mai 2003. Utbytte på 3,40 kr/aksje betales ut 22. mai 2003.