Generalforsamling 2004

30.04.2004: Orkla avviklet sin generalforsamling torsdag 29. april 2004 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling sendt i børsmelding datert 24.03.2004.
 
Følgende personer ble enstemmig valgt som medlemmer og varamedlem til bedriftsforsamlingen:
 
Som medlemmer for to år:
Nils-Henrik Pettersson
Anniken Thue
Kurth A. Augustson
Jan Kildal
Svein Rennemo
Gunn Wærsted
Rune Selmar
 
Som varamedlem for ett år:
Maalfrid Brath
 
 
Generalforsamlingen traff følgende vedtak vedr. nedsetting av aksjekapital:
"Generalforsamlingen i Orkla beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr. 10.044.693,75 fra kr 1.336.933.850 til kr 1.326.889.156,25 ved å innløse (amortisere) 1.607.151 aksjer eid av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 213.909.416 til 212.302.265. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer".
 
Kapital­nedsettingen vil nødvendiggjøre en tilsvarende endring av vedtektenes § 1 første punktum:
"Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.326.889.156,25 fordelt på 212.302.265 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt."
 
Når amortiseringen av disse aksjene er gjennomført, vil selskapets beholdning av egne aksjer være 5.936.470.
 
Generalforsamlingen vedtok videre å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 93.750.000 fordelt på inntil 15.000.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 30. april 2003, og skal gjelde fra og med 30. april 2004 og frem til og med 28. oktober 2005.
 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valg av Elisabeth Grieg og Idar Kreutzer til valgkomiteen for to år, jfr. vedtektene § 18.
 
Orkla-aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 30. april 2004. Utbytte på 29,- kr/aksje betales ut 19. mai 2004.