Generalforsamling 2005

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 14. april 2005 kl 1500.

Innkalling til generalforsamlingen og årsrapporten er planlagt sendt ut til alle aksjonærer i uke 12. Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. april 2005. Utbytte vil bli utbetalt 3. mai 2005.

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen foreligger i dag.

Følgende aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen er ikke på valg i år:  Nils-Henrik Pettersson, Anniken Thue, Kurth A. Augustson, Jan Kildal, Rune Selmar, Svein Rennemo og Gunn Wærsted.
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av medlemmene:  Harald Arnkværn, Elisabeth Grieg, Marianne Lie, Johan H. Andresen jr., Svein Aaser og Idar Kreutzer.  Astrid E. Sørgaard tar ikke gjenvalg.  Som nytt medlem av bedriftsforsamlingen innstiller valgkomiteen på Arthur Sletteberg, Oslo Pensjonsforsikring.
 
Samtlige aksjonærvalgte varamedlemmer er på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av varamedlemmene:  Terje Venold, Anne Birgitte Fossum, Scilla Treschow Hokholt og Christine Rødsæther.  Atle Eide og Maalfrid Brath tar ikke gjenvalg.  Som nye varamedlemmer innstiller valgkomiteen på Westye Høegh, advokat, og Ida Espolin Johnson, KLP.
 
Det vil for generalforsamlingen bli foreslått endringer i vedtektenes § 18 slik at generalforsamlingen velger én valgkomité som i tillegg til å fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen også skal legge frem forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder. Valgkomiteen foreslås å bestå av to til fire medlemmer i tillegg til bedriftsforsamlingens ordfører, som er valgkomitéens leder. Under forutsetning av at de foreslåtte vedtektsendringer blir vedtatt av generalforsamlingen, har valgkomiteen innstilt på at den nåværende valgkomité, som har funksjonstid til 2006, suppleres med Rune Selmar, administrerende direktør i Folketrygdfondet og Leiv Askvig, CEO i Sundt AS/foreslått av Mutual Series Fund, Inc./Franklin Mutual Advisers.
 
Det vil bli redegjort for valgkomiteens innstilling og valgkomiteens begrunnelse i generalforsamlingen.