Generalforsamling 2005

15.04.2005: Orkla avviklet sin generalforsamling torsdag 14. april 2005 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling sendt i børsmelding datert 17.mars 2005.
 
Følgende ble enstemmig valgt som medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
 
Som medlemmer for to år:
Harald Arnkværn
Elisabeth Grieg
Marianne Lie
Johan H. Andresen jr.
Svein Aaser
Idar Kreutzer
Arthur Sletteberg.
 
Som varamedlemmer for to år:
Terje Venold
Anne Birgitte Fossum
Scilla Treschow Hokholt
Christine Rødsæther 
Westye Høegh
Ida Espolin Johnson
 
 
Generalforsamlingen traff følgende vedtak vedr. nedsetting av aksjekapital:
"Generalforsamlingen i Orkla beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr. 25.100.443,75 fra kr 1.326.889.156,25 til kr 1.301.788.712,50 ved å innløse (amortisere) 4.016.071 aksjer eid av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 212.302.265 til 208.286.194. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer".
 
Kapital­nedsettingen vil nødvendiggjøre en tilsvarende endring av vedtektenes § 1 første punktum:
"Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.301.788.712,50 fordelt på 208.286.194 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt."
 
Når amortiseringen av disse aksjene er gjennomført, vil selskapets beholdning av egne aksjer være 2.284.642.
 
Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 112.500.000 fordelt på inntil 18.000.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 29. april 2004, og skal gjelde fra og med 15. april 2005 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2006.

Generalforsamlingen vedtok videre å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:
"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 14.400.000 aksjer, hver pålydende kr 6,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.
Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.
Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.
Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er omhandlet i børsloven § 5-15.
Fullmakten gjelder fra og med 15. april 2005 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2006."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre vedtektene § 18 som følger:
"Generalforamlingen velger for inntil to år av gangen to til fire medlemmer til en valgkomite, som foruten disse to til fire medlemmer består av bedriftsforsamlingens ordfører, som skal være valgkomiteens leder.
Valgkomiteen skal fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder. I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til valg av styreleder suppleres valgkomiteen med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen."
Generalforsamlingen vedtok enstemmig å supplere valgkomiteen med Rune Selmar og Leif Askvig for 1 år.
 
Orkla-aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 15. april 2005. Utbytte på 9,50,- kr/aksje betales ut 3. mai 2005