Generalforsamling 2006

28.04.2006: Orkla avviklet sin generalforsamling torsdag 27. april 2006 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling sendt i børsmelding datert 31.mars 2006.
 
I tråd med valgkomiteens forslag ble Marianne Lie valgt ut som medlem og Christine Rødsæther og Ida Espolin Johnson valgt ut som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
 
Som medlemmer for to år:
Nils-Henrik Pettersson (gjenvalgt)
Gunn Wærsted (gjenvalgt)
Lars Windfeldt
Anne Gudefin
Olaug Svarva
Dag Mejdell
Marianne Blystad
 
Som medlem for ett år:
Peter Ruzicka
  
Som varamedlemmer for to år:
Benedikte Bjørn
Ann Kristin Brautaset
 
Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 115.625.000 fordelt på inntil 18.500.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500.
Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 28. april 2006 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2007."

Generalforsamlingen vedtok videre å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:
"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 14.400.000 aksjer, hver pålydende kr 6,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.
Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.
Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.
Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er omhandlet i børsloven § 5-15.
Fullmakten gjelder fra og med 28. april 2006 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2007."

Følgende medlemmer ble valgt til valgkomiteen for en periode på 2 år:
Elisabeth Grieg
Idar Kreutzer
Leiv Askvig
Olaug Svarva
 
Orkla-aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 28. april 2006. Utbytte på kr 7,50,- pr. aksje betales ut 11. mai 2006.