Generalforsamling 2007 - Valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 18 valgt en valgkomité bestående av:
Harald Arnkværn, leder
Elisabeth Grieg
Idar Kreutzer
Leiv Askvig
Olaug Svarva

Det følger av § 18 annet ledd at valgkomiteen i Orkla ASA skal:
"fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen."

Følgende aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamling er på valg i 2007:
Harald Arnkværn  (valgt i 2005 for to år) - leder
Elisabeth Grieg   (valgt i 2005 for to år)
Johan H. Andresen jr.  (valgt i 2005 for to år)
Svein Aaser    (valgt i 2005 for to år) - nestleder
Idar Kreutzer    (valgt i 2005 for to år)
Arthur Sletteberg   (valgt i 2005 for to år)
Peter Ruzicka    (valgt i 2006 for ett år)
 
Følgende aksjonærvalgte varamedlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2007:
Terje Venold   (valgt i 2005 for to år)
Anne Birgitte Fossum  (valgt i 2005 for to år)
Scilla Treschow Hokholt (valgt i 2005 for to år)
Westye Høegh   (valgt i 2005 for to år)
Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:
Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Harald Arnkværn,
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Postboks 359 Sentrum
0101 Oslo
h.arnkvaern@haavind.no
eller til
Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no
Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7. Orklas generalforsamling er i år planlagt avholdt den 19. april.
 
Dato:   17. januar 2007
Ref.:     Informasjonsdirektør  Ole Kristian Lunde      Telefon: +47-22 54 44 31