Generalforsamling 2007

Orkla gjennomførte sin generalforsamling torsdag 19. april 2007 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den 23.mars 2007.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2007 med kroner 10,00 per aksje (før aksjesplitt). Utbytte vil bli utbetalt 3. mai 2007 til de som er registrert som aksjonærer per 19. april i Verdipapirsentralen (VPS). Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 20. april 2007.
 
Generalforsamlingen vedtok å splitte aksjen i 5 slik at aksjens pålydende endres fra kroner 6,25 til kroner 1,25 og samlet antall aksjer økes fra 208.286.194 til 1.041.430.970. Splitten vil være effektiv fra 20. april 2007.
 
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak vedrørende nedsetting av aksjekapital (antall aksjer og beløp etter aksjesplitten):
"Generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr. 6.250.000 fra
kr 1.301.788.712,50 til kr 1.295.538.712,50 ved å innløse (amortisere) 5.000.000 aksjer eid av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.041.430.970 til 1.036.430.970. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer."
 
Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer (antall aksjer og beløp etter aksjesplitten):
"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 4 og kr 120.
Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 20. april 2007 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2008."

Generalforsamlingen vedtok videre å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer (antall aksjer og beløp etter aksjesplitten):
" Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.
Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.
Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder fra og med 20. april 2007 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2008."
 
Harald Arnkværn, Svein Aaser og Arthur Sletteberg hadde frasagt seg gjenvalg som medlemmer. Westye Høegh hadde frasagt seg gjenvalg som varamedlem.
 
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen for to år:
Medlemmer :
Elisabeth Grieg (gjenvalgt)
Johan H. Andresen jr. (gjenvalgt)
Idar Kreutzer (gjenvalgt)
Peter Ruzicka (gjenvalgt)
Knut Brundtland
Rune Bjerke
Kjetil Houg
 
Varamedlemmer:
Terje Venold (gjenvalgt)
Anne Birgitte Fossum (gjenvalgt)
Scilla Treschow Hokholt (gjenvalgt)
Andreas Enger
 
Valgkomiteens medlemmer var ikke på valg. Valgkomiteens leder Harald Arnkværn, fratrer som følge av at han har frasagt seg gjenvalg til bedriftsforsamlingen. Knut Brundtland ble valgt som nytt medlem og ny leder av valgkomiteen.
 
 
 
Kontakter Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Siv M. Skorpen Brekke, Tel.: +47 2254 4455
 
Kontakt Kommunikasjon:
Ole Kristian Lunde, Tel.:+ 47 2254 4431