Generalforsamling 2008

Orkla gjennomførte sin generalforsamling torsdag 24. april 2008 i Oslo.
 
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den
27. mars 2008.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2007 med kroner 2,25 per aksje. Utbytte vil bli utbetalt 7. mai 2008 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 25. april 2008.
 
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak vedrørende nedsetting av aksjekapital:
"Generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr 9.375.000 fra kr 1.295.538.712,50 til kr 1.286.163.712,50 ved å innløse (amortisere) 7.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.036.430.970 til 1.028.930.970. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer."
 
Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 25 og kr. 150. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 25. april 2008 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2009."
 
Generalforsamlingen vedtok videre å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved
nytegning av aksjer:
"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr. 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr. 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 25. april 2008 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2009."
 

Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer
til bedriftsforsamlingen for ett år:
 
Medlemmer :
Nils-Henrik Pettersson (gjenvalg)
Gunn Wærsted   (gjenvalg) 
Lars Windfeldt  (gjenvalg)
Anne Gudefin   (gjenvalg)
Olaug Svarva    (gjenvalg)
Dag Mejdell    (gjenvalg)
Marianne Blystad   (gjenvalg)
Nils Selte    (nytt medlem)
 
Varamedlemmer:
Benedikte Bjørn   (gjenvalg)
Ann Kristin Brautaset  (gjenvalg)  
 
Følgende ble valgt som medlemmer til valgkomiteen for to år:
Elisabeth Grieg  (gjenvalg)
Idar Kreutzer    (gjenvalg)
Leiv Askvig    (gjenvalg)
Olaug Svarva    (gjenvalg)
 
Valgkomiteens leder var ikke på valg
 
Orkla ASA,
Oslo, 25. april 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Investor Relations,
Tel: +4722544411
 
Lars Røsæg, Investor Relations,
Tel.: +4722544426