Generalforsamling 2009

Orkla gjennomførte sin generalforsamling torsdag 23. april 2009 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den
2. april 2009.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2008 med kroner 2,25 per aksje. Utbytte vil bli utbetalt 6. mai 2009 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 24. april 2009.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak vedrørende vedtektsendringer:
Vedtektene § 5 endret til:
«Som leder av den samlede administrasjon ansetter styret en eller flere daglige ledere.»

Vedtektene § 6 endret til:
«Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer, av daglig leder, eller, etter styrets bestemmelse, av bestemt betegnede ansatte.»

Vedtektene § 10 a første setning endret til:
«velge styrets medlemmer og eventuelt varamedlemmer i samsvar med § 4, 3. ledd, velge styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse.»

Vedtektene § 1 annen setning endret til:
«Selskapets kontor er i Oslo.»

Som en følge av endringen av § 1 annen setning, blir § 12 annen setning strøket.

Vedtektene § 15 første ledd annen setning endret til:
«Generalforsamlingen innkalles ved brev til alle aksjeeiere med kjent adresse og ved kunngjøring gjennom annonse i riksdekkende avis.»


Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
«Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 120. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 24. april 2009 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2010.»Generalforsamlingen vedtok videre å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved
nytegning av aksjer:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Denne fullmakt skal gjelde fra og med 24. april 2009 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2010.»


Følgende medlemmer og varamedlemmer ble valgt til bedriftsforsamlingen for ett år:

Medlemmer :
Johan H. Andresen jr (gjenvalg)
Idar Kreutzer (gjenvalg)
Knut Brundtland (gjenvalg)
Rune Bjerke (gjenvalg)
Kjetil Houg (gjenvalg)
Nils-Henrik Pettersson (gjenvalg)
Gunn Wærsted (gjenvalg)
Lars Windfeldt (gjenvalg)
Anne Gudefin (gjenvalg)
Olaug Svarva (gjenvalg)
Dag Mejdell (gjenvalg)
Marianne Blystad (gjenvalg)
Nils Selte (gjenvalg)
Terje Venold (nytt medlem)


Varamedlemmer:
Ann Kristin Brautaset (gjenvalg)
Anne Birgitte Fossum (gjenvalg)
Scilla Treschow Hokholt (gjenvalg)
Benedikte Bjørn (gjenvalg)
Andreas Enger (gjenvalg)
Mimi K. Berdal (nytt varamedlem)


Følgende medlemmer ble valgt til valgkomiteen for to år:
Knut Brundtland (gjenvalg)
Nils-Henrik Pettersson (nytt medlem)

Følgende medlem ble valgt til valgkomiteen leder for to år:
Knut Brundtland (gjenvalg)


Orkla ASA,
Oslo, 23. april 2009

Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Breke, Tel.: +47 930 56093