Generalforsamling 2010

Orkla gjennomførte ordinære generalforsamling torsdag 22. april 2010 i Oslo.

 

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den

25. mars 2010.

 

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2009 med kroner 2,25 per aksje. Utbytte vil bli utbetalt 4. mai 2010 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 23. april 2010.

 

 

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:

«(i) Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve
aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 120. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 23. april 2010 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2011.

 

(ii) Fullmakten kan benyttes til oppfyllelse av eksisterende insentiv­programmer for ansatte, og insentivprogrammer for ansatte vedtatt av generalforsamlingen i henhold til dagsorden punkt 2.3.

 

(iii) Fullmakten kan benyttes til erverv av aksjer for ­amortisering.»


2. Generalforsamlingen vedtok å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved

nytegning av aksjer:

 

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom ­nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved ­erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

 

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

 

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal ­avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

 

Denne fullmakt skal gjelde fra og med 23. april 2010 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2011.»

 

3.  Vedtak om valg av følgende medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen for en periode på ett år:

 

Medlemmer (gjenvalg):

Johan H. Andresen jr               

Idar Kreutzer                           

Rune Bjerke                            

Kjetil Houg                              

Nils-Henrik Pettersson 

Gunn Wærsted                          

Lars Windfeldt             

Olaug Svarva                             

Dag Mejdell                            

Marianne Blystad                     

Nils Selte                                 

Terje Venold                          

 

Nye medlemmer:
Claus R. Flinder
Ann Kristin Brautaset

 

 

Varamedlemmer (gjenvalg):

Anne Birgitte Fossum (2)                     

Scilla Treschow Hokholt (3)    

Benedikte Bjørn (4)                 

Andreas Enger (5)                   

Mimi K. Berdal (6)                  

 

Nytt varamedlem:
Odd Gleditsch d.y. (1)

Parantesen angir nummer i rekken for innkalling.

 

4.  Vedtak om valg av følgende medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år:


Olaug Svarva (gjenvalg)

Idar Kreutzer (gjenvalg)

Leiv Askvig (gjenvalg)

 

Videre består valgkomiteen i Orkla av Nils-Henrik Pettersson, som ikke var på valg i år.

 

Følgende medlem ble valgt til ny leder av valgkomiteen for en periode på to år:

Idar Kreutzer   

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 22. april 2010

Kontakter Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 977 13250

Siv Merethe S. Breke, Tel.: +47 930 56093
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12