Generalforsamling 2011

Orkla gjennomførte ordinære generalforsamling torsdag 14. april 2011 i Oslo.

 

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den 24. mars 2011.

 

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2010 med kroner 2,50 per aksje. Utbytte vil bli utbetalt 29. april 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 15. april 2011.

 

 

 Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

 

1. Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:

 

«(i) Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 120. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 15. april 2011 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2012.

(ii) Fullmakten kan benyttes til oppfyllelse av eksisterende insentivprogrammer for ansatte, og insentivprogrammer for ansatte vedtatt av generalforsamlingen i henhold til dagsorden punkt 3.3.

(iii) Fullmakten kan benyttes til erverv av aksjer for amortisering.»

 

2. Generalforsamlingen vedtok å fornye fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

 

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom ny­tegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

 

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

 

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Orkla ASA.

 

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

 

Denne fullmakt skal gjelde fra og med 15. april 2011 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2012.»

 

 

3.  Vedtak om valg av følgende medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen for en periode på ett år:

 

Medlemmer (gjenvalg):
Johan H. Andresen jr.
Rune Bjerke
Marianne Blystad
Ann Kristin Brautaset
Claus R. Flinder
Kjetil Houg
Idar Kreutzer
Dag Mejdell
Nils-Henrik Pettersson
Nils Selte
Olaug Svarva
Terje Venold
Lars Windfeldt
Gunn Wærsted

 

Varamedlemmer (gjenvalg):

Odd Gleditsch d.y. (1)
Scilla Treschow Hokholt     (3)
Benedikte Bjørn (4)
Andreas Enger (5)
Mimi K. Berdal (6)

 

Nytt varamedlem:
Gunnar Rydning (2)

 

Parantesen angir nummer i rekken for innkalling.

 

4.  Vedtak om valg av følgende medlem til valgkomiteen for en periode på to år:

Henrik Pettersson (gjenvalg)

 

Videre består valgkomiteen i Orkla av:
Idar Kreutzer (leder - ikke på valg)
Olaug Svarva (ikke på valg)
Leiv Askvig (ikke på valg)

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 14. april 2011Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12