Generalforsamling avholdt i Orkla ASA: FORSLAG TIL AKSJESPLITT OG FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER VEDTATT.

Orkla ASA avviklet sin generalforsamling torsdag 7. mai kl. 15.00 i Sarpsborg. Samtlige saker i innkallingen ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag om at aksjens pålydende blir delt på fire ble vedtatt. Orklas aksjekapital på kr. 1.233.334.825,- fordeles dermed på 197.333.572 aksjer á kr. 6,25 fullt innbetalt, hvorav 157.955.844 A-aksjer med stemmerett og 39.377.728 B-aksjer uten stemmerett. Endringen gjennomføres med virkning fra 15. mai 1998.

Vedtektsendringen som fastsetter to ukers innkalling til generalforsamling ble også vedtatt.

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å la selskapet erverve henholdsvis A- og B-aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr. 90.625.000,-. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 20,- og kr. 500,-. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg av egne aksjer. Fullmakten gjelder fra det tidspunkt lov om allmennaksjeselskaper trer i kraft og frem til 7. november 1999.

Følgende 14 aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen ble gjenvalgt:


Øystein Eskeland Svein Erik Amundsen
Ebbe C. Astrup Westye Egeberg
Svein R. Hagen Synnøve Liaaen Jensen
Leif Kjær Borger A. Lenth
Tore Lindholt Leiv L. Nergaard
Cathrine Mellbye Schultz Halvor Svenkerud
Halgrim Thon Hans Herman Horn


Følgende seks aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen ble gjenvalgt:


Elisabeth Wille Fabian Stang
Anders Ringnes Egil Alnæs jr.
Mari Pran Olaug Svarva


De ansatte velger sine representanter til bedriftsforsamlingen i løpet av mai 1998.

Tore Lindholt og Svein R. Hagen er gjenvalgt som medlemmer av valgkomitéen.

Ref:
Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon og Investor Relations
Tlf. 22 54 44 23/ 22 54 40 00
Astrid Løken Øyehaug, Investor Relations
Tlf. 22 54 44 25