God fremgang for Orkla 1. halvår

Sammenlignet med samme periode i fjor steg konsernets resultat pr. aksje, eksklusive gevinsten fra salget av eierandelen i Carlsberg Breweries, med 19 prosent til 6,8 kr.

I forhold til 1. halvår i fjor viste konsernets driftsresultat før goodwillavkrivninger en økning med 105 mill. kr til 1.226 millioner kr.
 
Merkevareområdet hadde en fortsatt god utvikling. For kvartalet var underliggende vekst[1] i driftsresultat før goodwillavskrivninger på 18 prosent. Kjemiområdets resultat trekkes ned av et svakt kvartalsresultat i Denofa. I tillegg har Denofa skrevet ned varelager og råvarer med 250 millioner kr, som er belastet andre kostnader.
 
Investeringsvirksomheten mottok vesentlig større utbytter dette kvartalet enn tilsvarende periode i fjor, og realiserte også en betydelig gevinst ved salg av eiendommer på Skøyen i Oslo. Markedsverdien på porteføljen var ved utgangen av kvartalet 15,9 mrd. kr, en økning på nesten 1,2 milliarder kr siden årsskiftet.[2]
 
- De fleste av våre virksomheter er nå inne i et godt spor. Den jevne satsingen på nye produkter og kostnadskontroll skaper resultater. I tillegg ser vi en viss bedring i enkelte markeder, særlig for mediebedriftene, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
Orklakonsernets inntekter første halvår var på 15,7 milliarder, opp fra 14,6 første halvår i fjor. I 2. kvartal ble Orklas resultat pr. aksje 4,0 kroner, mot 5,8 kr i 2. kvartal i fjor.
 
MERKEVARER
 •         Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 446 mill. kroner for første halvår, opp fra 385 millioner fra samme periode i fjor. I kvartalet bidro særlig Stabburet i Norge, Abba Seafood i Sverige og Felix Abba i Finland og Baltikum til den positive utviklingen, mens Procordia Food i Sverige og Beauvais i Danmark hadde et noe svakere driftsresultat.

 •         Orkla Brands økte driftsresultatet før goodwillavskrivninger for 1. halvår fra 444 til 464  mill. kroner. For kvartalet har Orkla Brands hatt en positiv margin- og kostnadsutvikling, samt fortsatt positiv effekt fra nylanseringer og bedre produktmiks.
  Orkla Brands hadde flere nylanseringer siste kvartal. Det er små endringer i markedsandelene fra 1. kvartal.

 •         Orkla Media fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger for første halvår på 172 millioner kroner, opp fra 74 millioner i fjor. Resultatfremgangen kan i hovedsak knyttes til avisvirksomhetene i Danmark og Norge. Berlingske viste også i 2. kvartal vesentlig resultatfremgang fra samme periode i fjor. Positiv annonse- og kostnadsutvikling forklarer fremgangen.
   
 •  KJEMI
  Borregaards driftsresultat før goodwillavskrivninger for 1. halvår ble på 212 mill. kr, mot  i fjor 263 millioner. Mens Borregaard kunne vise til stabilt godt resultat for ligninvirksomheten og bedre priser og resultatfremgang for Spesialcellulose, var det fortsatt svake markedsforhold og betydelige tap for Denofa. Omsetningen for 1. halvår endte på 3,2 milliarder kr, en underliggende fremgang[3]  på 1 prosent fra i fjor.
   
  FINANSIELLE INVESTERINGER
  Pr. 2. kvartal var Investeringsområdets resultat før skatt 1,2 milliarder kroner, mot 849 millioner på samme tid i fjor. Orklas investeringsportefølje hadde en avkastning første halvår på 11,5 prosent. Dette er lavere enn Oslo Børs (19,6 prosent), men høyere enn de fleste børser i utlandet. (FT World Index: 4,8 prosent.)Verdijustert egenkapital var ved utløpet av kvartalet 15,3 mrd. kroner. Den urealiserte kursreserven var 3,6 mrd. kr, opp fra 2,9 mrd. ved nyttår.
  - o 0 o -

  [1] Eksklusive kjøpte og solgte virksomheter og valutaomregningseffekter.
  [2] Pga. den svake utviklingen i finansmarkedet ble det i 1K2003 gjort en regnskapsmessig tapsføring på porteføljen på 668 mill kr. Denne ble i 2K2003 i sin helhet tilbakeført. Uten denne tekniske oppjusteringen av fjorårets 2. kvartal er resultatet for finansområdet bedre for 2K2004. For å nulle ut effekten av denne ned- og oppskrivningen samt div. påskeeffekter har denne pressemeldingen stort sett et halvårs- fremfor et kvartalsperspektiv.
  [3] Eksklusive kjøpte og solgte virksomheter og valutaomregningseffekter.