God fremgang for Orkla

Orkla fikk i 4. kvartal i 2004 et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 919 millioner kr, en økning på 25 prosent fra samme periode året før. For 2004 ble driftsresultatet før goodwillavskrivninger 2,7 milliarder kroner, opp med 13 prosent fra 2003. Merkevareområdet viste god fremgang, og kjemiområdets restrukturering av ikke-kjernevirksomhet følger planen.

Investeringsporteføljens verdijusterte egenkapital økte i løpet av året med 3,1 milliarder kr. Avkastningen tilsvarte 21,6 prosent i 2004.
 
Etter salget av aksjene i Carlsberg Breweries, som innbrakte 17,5 milliarder kroner, har Orkla arbeidet med å omsette disse verdiene i nye strategisk interessante posisjoner. Foruten en del mindre akkvisisjoner gjennom året kjøpte Orkla mot slutten av 2004 det russiske godteri- og kjeksselskapet SladCo.
 
Etter nyttår har konsernet vært involvert i prosesser som innebærer bud på utestående aksjer i Elkem og Ålands-baserte Chips Abp. Selv ved full innfrielse av øvrige aksjonærer i disse selskapene (også inkludert minoriteten i Sapa), vil Orkla fremdeles ha god kapasitet til å følge opp industrielt interessante muligheter innen sine strategiske satsningsområder.
 
- Orkla er preget av dynamikk, og vi vil fortsette å være offensive, sier konstituert konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Omsetningen i 2004 ble på 32,1 milliarder kr, en fremgang på omkring seks prosent. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger i 4. kvartal ble 919 mill. kr, en økning på 25 prosent fra samme periode i 2003.
 
Orklas resultat pr. aksje endte dermed på 71,6 kroner. Eksklusive gevinsten fra salget av eierandelen i Carlsberg Breweries steg resultatet pr. aksje med 18 prosent til 10,9 kr. Korrigert for goodwill­avskrivninger og andre inntekter og kostnader ble resultat pr. aksje kr 15,4 kr mot 16,2 kr i 2003.
 
Styret foreslår å dele ut et ordinært utbytte på 4,50 kr pr aksje, og et tilleggsutbytte på 5 kr for 2004.

 
MERKEVARER
 •         Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwill i 2004 på 1,2 mrd. kroner, opp med 14 prosent fra 2003. Forbedringsprogrammene går som forutsatt. Veksten skyldes et systematisk arbeid med merkevarebygging kombinert med fokus på effektiv drift. For året som helhet økte driftsinntektene til 12,7 mrd. kr, som underliggende[1] er på nivå med foregående år.
 •         Orkla Brands økte driftsresultatet før goodwill fra 929 til 953 mill. kroner. Fremgangen var bredt fundert, og seks av syv forretningsområder hadde høyere driftsresultat før goodwill enn i 2003. Brands oppnådde for året 2004 driftsinntekter på 4,8 mrd. kr, en underliggende nedgang på 1 prosent.
 •         Orkla Medias driftsresultat før goodwill ble 386 millioner kroner, opp fra 242 millioner året før. Vekst i annonsemarkedene i Danmark og Norge samt resultatfremgang for Berlingske er de viktigste årsakene til oppgangen. Dagspresse Norge viste god fremgang. Orkla Media omsatte i 2004 for 8,2 mrd. kr.

 •  
  KJEMI
  Borregaards driftsresultat før goodwill ble på 356 millioner kr i 2004, mot 344 i 2003. Kjerne­virksomheten hadde resultatfremgang, og en omfattende restrukturering er iverksatt for ikke-kjernevirksomhet. Driftsinntektene var i 2004 på 6,2 mrd. kr, en underliggende vekst på 1 prosent fra året før.
   
  FINANSIELLE INVESTERINGER
  Investeringsområdets resultat før skatt for året ble 1,5 mrd. kr. Mens Oslo Børs Benchmark steg med 38,4 prosent og FTSE World Index 12,4 prosent (utbyttejustert) fikk Orklas investeringsområde en avkastning på 21,6 prosent i 2004.  I 2004 er det netto kjøpt aksjer for 496 mill. kr. Investeringsområdets verdijusterte egenkapital økte i løpet av året med 3,1 milliarder kr til 16,7 milliarder.
   
  KAPITALFORHOLD
  Kontantstrøm fra driften var for året på 3,4 milliarder kroner, 619 millioner kr bedre enn i 2003. Bokført egenkapitalandel økte til 63 prosent.
   
   

  [1] Eksklusive kjøpte og solgte virksomheter og valutaomregningseffekter.