Høyesterett forkastet Orklas anke i skattesaken om realiserte konvertible obligasjoner i REC


Høyesterett har i dag forkastet Orklas anke i rettstvisten om beskatning av gevinst på tegningsretter i konvertible obligasjoner utstedt av REC. Den ilignede og resultatførte skatten ble betalt i 2009. Avgjørelsen medfører således ingen ytterligere innbetaling av skatt eller regnskapsmessige konsekvenser for Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 8. desember 2011

Kontakter:
Johan Chr.

Hovland
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Orkla ASA
Tel.: +47 91 76 34 91

Rune Helland
Direktør Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12