Intern overføring av Orkla-konsernets aksjer i REC

Orkla ASA og Elkem AS (heleiet datterselskap av Orkla ASA) har i dag besluttet å samle Orkla-konsernets beholdning av REC-aksjer i Orkla ASA, som av historiske årsaker har vært delt mellom Orkla ASA og Elkem AS. Dette innebærer at Elkem AS overfører 155 912 989 aksjer i REC til Orkla ASA til børskurs tilsvarende NOK 17,46 per aksje. I tillegg overføres samtlige tegningsretter utstedt til Elkem AS i forbindelse med den vedtatte fortrinnsrettsemisjonen i REC til Orkla ASA, totalt 77 956 494 tegningsretter, til børskurs tilsvarende NOK 5,44 per tegningsrett.

 

Overføringen innebærer ingen endring i Orkla-konsernets samlede beholdning av REC-aksjer eller tegningsretter. Overføringen gir ingen skattemessig gevinst, og har heller ingen andre realøkonomiske konsekvenser for Orkla-konsernet. Bakgrunnen for overføringen er at det anses praktisk å samle eierskapet i ett selskap. For ytterligere informasjon vises det til børsmelding fra REC (kombinert flagge- og primærinnsidermelding).

 

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Løpende Forpliktelser pkt 3.3 (1).

 

Orkla ASA,

Oslo, 6. mai 2010

Referanse:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,

Tel.: +4722 544411

 

Siv Merethe Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,

Tel.: +4722 544455