Konsolidering av Orkla/Nordstjernen tas til etterretning

19.02.2003: Børsklagenemnden har i vedtak av 18. februar stadfestet Børsstyrets vedtak om konsolidering av Orkla og Nordstjernen i Elkem-saken.

Vedtaket har større prinsipiell enn praktisk betydning, og Orkla vil nå selge det tilstrekkelige antall aksjer.
 
- Vi beklager vedtaket, men tar det til etterretning. Børsen legger etter vårt skjønn nå opp til en ny og strammere fortolkning av hva som skal til for at aksjonærer skal konsolideres enn hva som tidligere har vært praksis, sier juridisk direktør i Orkla Karl Otto Tveter.
 
- Vi mente at det var av prinsipiell interesse å få spørsmålet avklart. Siden avgjørelsen i dette tilfellet har liten praktisk og økonomisk betydning vil vi ikke forfølge saken videre.
 
Orkla vil som tidligere varslet nå selge et tilstrekkelig antall aksjer (minimum 98 aksjer) innen utløpet av fristen på fire uker.