KORREKSJON: Opsjonstildeling

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:50 10.05.2011 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Ny oversikt over primærinnsideres beholdning følger vedlagt.
 

I tråd med Generalforsamlingens vedtak 14. april 2011 er det i dag utstedt 5 719 000 opsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner. I henhold til Orklas opsjonsreglement settes kurs til 10 % over sluttkurs dagen etter offentliggjøring av resultatene for 1.kvartal. Dette medfører en innløsningskurs på kr 57,53. Opsjonene har 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3 årene.

 

Liste over primærinnsidere som berøres av transaksjonen følger vedlagt.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 25 018 500 opsjoner. Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 6 545 749 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 10. mai 2011

 

Kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, Tel: +47 2254 4455

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12