Korreksjon: Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2013

Dette er en korreksjon av børsmeldingen fra 23. oktober 2013. Pro-forma salgsvolumer har blitt korrigert i vedlegget.

Transaksjonen for å kombinere Norsk Hydro ASAs forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa til et 50/50 joint venture er gjennomført som planlagt. Det nye selskapet Sapa AS ble etablert 1. september og blir verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger.

Markedskommentar for 3. kvartal
Etterspørselen for ekstruderte produkter i Nord-Amerika økte med 2 % i 3. kvartal 2013 sammenliknet med 3. kvartal 2012. Etterspørselen var hovedsakelig drevet av vekst i bilindustrien. Innenfor transport- og industrisegmentet var etterspørselen stabil.

I begynnelsen av 2013 var det en nedgang i etterspørselen for ekstruderte produkter i Europa og denne nedgangen er nå avtakende. Totalmarkedets etterspørsel var cirka 2 % lavere i 3. kvartal 2013 sammenlignet med forrige kvartal og 3. kvartal 2012. Transport, fornybar energi og byggebransjen påvirket negativt, mens bilindustrien, spesielt i fremvoksende markeder, fortsatte å bidra til etterspørselen i Europa. Byggebransjen var fortsatt svak, spesielt i Sør-Europa.

Markedet for Precision Tubing, spesielt i fremvoksende markeder, var positivt påvirket av den globale etterspørselen i bilindustrien.

Sapas resultat for September
Underlying EBIT for Sapa var påvirket av positiv utvikling i Extrusion Americas og Precision Tubing. Svak etterspørsel for ekstruderte produkter i Europa påvirket både ekstruderingsvirksomheten og Building Systems.

Orklas andel av Sapas nettoresultat for september var -35 mill. kroner på linjen for tilknyttede og felles kontrollerte selskaper.

Pro-forma informasjon for Sapa (joint venture) er vedlagt.


Orkla ASA
Oslo, 25. oktober 2013

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

Anders Kalleberg, Investor Relations
Telefon: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12