Lederskifte i ORKLA 1.7.2001

Finn Jebsen overtar etter Jens P. Heyerdahl d.y. som konsernsjef i Orkla fra og med mandag
2. juli 2001.

Finn Jebsen får ved tiltredelsen i stillingen som konsernsjef en årslønn på 3,3 mill.kroner. I tillegg har Orklas styre besluttet å tildele Jebsen en bonusordning som er gjort avhengig av kursutviklingen på selskapets aksjer. Bonusen fremkommer ved at Jebsen i fire år fra og med 2001 tildeles rett til motverdien av 75 000 aksjer i Orkla fratrukket 110% av børskurs dagen etter offentliggjøring av årsresultatet. For tildelingen i 2001 utgjør dette kr. 195,80 pr. aksje. Bonusen kan utøves av Jebsen tidligst tre og senest seks år etter tildeling. Jebsens pensjonsalder er satt til 62 år, og pensjonen til 66% av lønn. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mndr. Hvis Orkla bringer ansettelsesforholdet til opphør, eller Jebsen etter gjensidig forståelse bringer ansettelsesforholdet til opphør av hensyn til selskapets beste, beholdes lønn i 1 1/2 år utover oppsigelsestid. 75% av eventuell inntekt fra annen fast stilling fratrekkes etterlønn.

Ved fratredelsen 1.7.01 vil Jens P. Heyerdahl d.y.'s årslønn være 4,4 mill.kroner. Beløpet vil deretter hvert år bli regulert i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen. Fra oppnådd pensjonsalder (62 år) vil Heyerdahls pensjon reduseres fra 80% av årslønn til 66% av årslønn fra og med 65 års alder. Heyerdahl vil ikke motta noen bonus eller godtgjørelse utover denne kompensasjonen. Fra fratredelse og frem til oppnådd pensjonsalder vil Jens P. Heyerdahl d.y. stille sin arbeidskraft til disposisjon for Orkla. Hans arbeidsoppgaver fastsettes av konsernsjefen, og vil i særlig grad være rettet mot holdningsskapende programmer, kompetanseutvikling og bistand i enkeltprosjekter. Heyerdahl vil på ordinær måte tre ut av de eksterne verv der han representerer Orklas ledelse.