Markert fremgang i 3. kvartal

Orklas resultat før skatt økte i 3. kvartal med 37 prosent fra samme periode i fjor. Merkevareområdet viste positiv resultatutvikling i kvartalet, mens kjemiområdet var preget av krevende markedsforhold. Positiv kontantstrøm og lave rentenivåer bidro til reduserte finanskostnader.

Orkla hadde i tredje kvartal en vekst i driftsresultat før goodwillavskrivninger på 14 prosent sammenlignet med fjoråret, til 1,2 milliarder kr. Omsetning var etter tre kvartaler på 33,3 milliarder kr, opp med 1,3 milliarder i forhold til samme periode i fjor.
 
- Orkla har gjennom 2003 hatt en tiltagende positiv utvikling for Merkevareområdet. Orkla Foods og Brands fortsetter resultatfremgangen, og i 3. kvartal fikk også Carlsberg Breweries et godt resultat. I sum ble derved kvartalet driftsmessig det beste Orkla har hatt, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
- Lavere rentenivåer og sterke finansmarkeder bidrar også positivt. Vi forutsetter imidlertid et skjerpet konkurranseklima fremover, og våre programmer for forbedringer i kostnader og drift fortsetter derfor i alle våre forretningsområder og i en rekke land, sier Jebsen.
 
Størst fremgang i 3. kvartal hadde Orkla Drikkevarer, hvor spesielt Tyrkia, Polen og Sveits viste positiv resultatutvikling. I Russland viste BBH en volumvekst i kvartalet på 11 prosent, men svakere rubel mot euro ga negative omregningseffekter.
 
Fortsatt oppgang i aksjemarkedene ga verdivekst også for Orklas investeringsportefølje. Hittil i år har avkastningen vært 14,1 prosent, og markedsverdien pr. utgangen av kvartalet oversteg bokført verdi med i overkant av 1,4 mrd. kroner.
 
MERKEVARER
 
Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 671 mill. kroner for første tre kvartaler, mot 591 samme periode i fjor. Både Stabburet i Norge og Procordia Food i Sverige viste god fremgang. Resultatene for øvrige områder var også bedre enn eller på nivå med samme periode i fjor. Orkla Foods ser positive resultater av kostnadsforbedrings­programmer.
 
Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
Orklas andel av Carlsberg Breweries ga for de første tre kvartalene et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 1,1 mrd. kr, mot 1,2 mrd. i fjor. Carlsberg Breweries har hatt en positiv volumutvikling i Sør-Europa og Russland, og kostnadsbesparelser i flere markeder.
Omsetningen pr. tredje kvartal ble på 11,3 mrd. kr, mot 11,0  i samme periode 2002.
 
Orkla Brands fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger pr. 3. kvartal på 667 mill. kroner. Dette er en økning på 18 prosent fra samme periode i fjor. De viktigste bidragene kom fra kjeksvirksomheten og Godterier. Samtidig fortsatte en positiv inntektsvekst for Kosttilskudd i alle hovedmarkeder.
 
Orkla Media fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger for første tre kvartaler på 107 millioner kroner, opp fra 79 millioner i fjor. Avisvirksomhetene i Norge, Danmark og Polen fikk noe bedre resultater enn i samme periode i fjor. Ukebladet Her og Nå fortsatte fremgangen. Orkla Media solgte i kvartalet to avisvirksomheter i Nedre Schlesien i Polen.
 
KJEMI
Borregaards driftsresultat for første tre kvartaler var på 318 mill. kr, ned fra 406 mill. kr. Ligninvirksomheten viste et stabilt godt resultat. Øvrige forretningsområder ble påvirket av svake markeder som bidro til negativ resultatutvikling. Forbedringsprogrammer og stram kostnadsstyring bidro til å begrense nedgangen.
 
FINANSIELLE INVESTERINGER
Etter en oppgang på 16,5 prosent i 1. halvår steg Oslo Børs Benchmark med 6,3 prosent i 3. kvartal. Indeksen var med det 23,8 prosent høyere enn ved siste årsskifte. Orklas investerings­portefølje har i samme tidsrom hatt en avkastning på 14,1 prosent.
Investeringsområdets resultat før skatt er 944 mill. kr hittil i år, mot 518 mill. kr i samme periode i fjor. Realiserte gevinster utgjorde minus 30 millioner, mot 153 mill. kr i fjor. Mottatte utbytter utgjorde 377 mill. kr, mot 339 i fjor. Markedsverdien på porteføljen var ved utløpet av kvartalet ca. 12,8 mrd. kroner.
 
KAPITALFORHOLD
Fri kontantstrøm fra driften var i 3. kvartal 1,7 mrd. kroner, som er 626 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Carlsberg Breweries hadde en særlig høy kontantstrøm som hovedsakelig skyldes redusert driftskapital og inntekter fra salg av bygninger i UK og Sverige.
Industriområdets ekspansjonsinvesteringer på 159 millioner knytter seg primært til Carlsberg Breweries' virksomheter. Kjøpte selskaper var på netto 107 mill. kr. Solgte selskaper utgjorde 123 mill. kr i kvartalet, og relaterer seg hovedsakelig til Orkla Medias salg av et eiendomsselskap i Berlingske-gruppen.
Netto kontantstrøm i 3. kvartal var på 824 mill. kr. Netto rentebærende gjeld ble redusert med en milliard kroner.