Møte i Orklas bedriftsforsamling

17. februar 2005: Orklas bedriftsforsamling har i dagens møte gjennomgått styrets saksbehandling og begrunnelse ved Finn Jebsens fratreden. Bedriftsforsamlingen tok styrets beslutning vedrørende Finn Jebsens fratreden til etterretning.

Bedriftsforsamlingen hadde fått innsendt skriftlige redegjørelser fra styrets aksjonærvalgte og ansattevalgte medlemmer, samt fra Finn Jebsen. 
 
De ansattevalgte styremedlemmene hadde reist mistillitsforslag mot styrets formann etter behandlingen i styret av Jebsens avskjed. Hovedtillitsvalgt Åge Andersen begrunnet dette.
 
Bedriftsforsamlingens flertall (14) er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for mistillit til styrets formann.  Bedriftsforsamlingens mindretall (7) mener at det er grunnlag for slik mistillit.
 
Bedriftsforsamlingen understreket at den ser samtidig alvorlig på at det i flere år har forekommet lekkasjer fra styrearbeidet i Orkla. Bedriftsforsamlingen er imidlertid av den oppfatning at sannsynligheten er lav for at selv en omfattende granskning vil avdekke kildene til disse lekkasjene. På denne bakgrunn valgte bedrifts­forsamlingen ikke å innlede granskning på det nåværende tidspunkt, men understreker på ny alvoret i situasjonen.