Mulig skatteøkning for kraftverkene i Sauda

Orkla har blitt klar over at Skatteklagenemnda har omgjort tidligere vedtak fra Sentralskattekontoret om skattemessig eierskap til ett av kraftverkene i Sauda. Vedtaket kan ha som konsekvens at skatten for kraftverket øker med i størrelsesorden 50 MNOK per år for AS Saudefaldene (hvor Orkla eier 85%). Orkla er uenig i nemdas vedtak, og er innstilt på å prøve saken for domstolene.
 
Orkla ASA
Oslo, 15.12.2011
 
Ref.:
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12