Nedskriving på varelager i Denofa og andre spesielle regnskapsposter i 2. kvartal

12.07.04: Orklas regnskap for 2. kvartal vil påvirkes av nedskrivninger av varelageret i Denofa og enkelte andre særlige forhold og spesielle regnskapsposter.

Innenfor kjemiområdet har det for Denofa vært store svingninger og ubalanse i soyabønnemarkedet gjennom 2004. Verdien av eksisterende kontrakter og råvarelagre vil bli nedskrevet med ca.250 mill. kroner. Kontrakter og varelager var sikret mot råvarebørsen i Chicago (CBOT), men sikringene har vist seg ikke å være effektive under de spesielle markeds- og prisforhold som har utviklet seg den senere tid. Det har oppstått en ubalanse mellom prisene på CBOT og verdensmarkedet for øvrig, noe som ikke har vært observert tidligere. Dette har vist at det ikke er mulig å oppfylle særnorske krav om 100% GMO frie soyabønner og samtidig sikre konkurransedyktige råvarepriser for leveranser til Norge uten å ta uakseptabel høy økonomisk risiko. Dagens system for innkjøp av soyabønner for ett års forbruk av gangen vil derfor bli avviklet. Nedskrivningen vil bli belastet andre kostnader i 2. kvartal. Det legges for øvrig til grunn at markedsforholdene for Denofas soyabønnevirksomhet vil holde seg svake og være usikre. Inngåtte råvarekontrakter og lager dekker driftens behov ut året. I løpet av 2. halvår vil Denofa vurdere alternative driftsmønstre. Ved årsskiftet vil bokførte anleggsmidler for virksomheten utgjøre ca 185 mill. kroner.
 
Kjemiområdet har også besluttet å gjennomføre ytterligere restrukturering ved anlegget i Sarpsborg med nedbemanninger og nedleggelse av svovelsyrefabrikken. Svovelsyrefabrikken har levert varmeenergi til den øvrige produksjonen. Det er investert i nye løsninger for varmeenergi og SO2 som på sikt vil gi 40-50 mill kroner lavere driftskostnader. I forbindelse med dette vil det bli gjort en restruktureringsavsetning i 2. kvartal på 50 mill. kroner. Denne vil bli belastet andre kostnader.
 
Den 5 uker lange transportstreiken i Norge anslås isolert sett å ha hatt en negativ effekt på driftsresultatet før goodwill for Orkla Foods og Orkla Brands på til sammen 30-40 mill. kroner i 2. kvartal og anslagsvis ytterligere 10 mill. kroner i 3. kvartal. Tilsvarende anslås den 10 dager lange journaliststreiken å ha hatt en negativ resultateffekt på 5-10 mill. kroner for Orkla Media i 2. kvartal.
 
Orkla Eiendom har solgt eiendommer på Skøyen i Oslo for 425 mill. kroner. Salget vil gi en bokført gevinst på vel 180 mill. kroner som vil bli ført som andre inntekter i 2. kvartal.