Offentliggjøring av Undersøkelsesutvalgets rapporter m.v.

Styret i Orkla ASA nedsatte 17. oktober 2000 et undersøkelsesutvalg for å vurdere omstendighetene rundt oppbygging og omsetning av en aksjepost på 20 millioner aksjer i selskapet.

Selskapets Bedriftsforsamling besluttet i møte 27. juni 2001 å offentliggjøre Undersøkelsesutvalgets rapporter og relevant tilleggsinformasjon, med unntak for forretningshemmeligheter og informasjon som knytter seg til selskapets forretningsforbindelser. I denne forbindelse vil selskapet få opplyse at:

1. Informasjonen vil i sin helhet bli gjort tilgjengelig i norsk versjon på selskapets internettside www.orkla.no. Det tas sikte på å kunne legge informasjonen ut på nettet senest 5. juli 2001 om morgenen.

2. Aksjonærer som ønsker kopi av informasjonen, kan få dette tilsendt ved henvendelse til selskapets informasjonsavdeling på følgende adresse: Orkla ASA, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo, Norge, v/ Informasjonsavdelingen.

3. Informasjonen gjøres tilgjengelig på originalspråket, men Undersøkelsutvalgets rapporter, brev av 6. mars 2001 fra advokat Lars A. Christensen til Orkla ASA og styrets pressemeldinger vil bli oversatt og gjort tilgjengelig på engelsk. De engelske oversettelsene vil være tilgjengelig på vår internettside www.orkla.com fra medio juli, og kopi kan fås tilsendt ved henvendelse til selskapets informasjonsavdeling på den under punkt 2 angitte adresse.Med vennlig hilsenHarald Arnkværn
Bedriftsforsamlingens ordfører