Økt eksponering innen solcelleindustrien

Ikke for distribusjon i USA, Australia, Canada eller Japan.

Orkla har i dag den 5. februar 2007 inngått følgende transaksjoner:
 
* Orkla har kjøpt 12,48 % i Renewable Energy Corporation ASA (REC) fra Good Energies Investment (GEI)
 
*  Orkla har gitt Q-Cells AG en finansiell nedsidebeskyttelse (salgsopsjon)
 
*   Q-Cells har gitt Orkla en forkjøpsrett dersom Q-Cells selger REC aksjer
 
*    En leveransekontrakt om å selge høyrent silisiummetall fra Elkem Solar til Q-Cells
 
Orkla ASA har i dag ervervet 61 684 035 aksjer, tilsvarende ca 12,48 % av aksjekapitalen, i REC fra GEI. Prisen er 105 kroner pr. aksje. Orklas samlede aksjeinnehav i REC etter transaksjonen er 197 619 335 aksjer, som tilsvarer 39,99 % av aksjekapitalen i REC.
 
GEI har i tillegg solgt 88 456 767 aksjer i REC, tilsvarende 17,9 % av aksjekapitalen, til Q-Cells AG. Orkla har gitt Q-Cells salgsopsjoner for inntil 78 573 329 aksjer i REC, tilsvarende ca 15,9 % av aksjekapitalen i REC.
 
GEI vil etter hvert selge sine gjenværende 19 661 098 aksjer i REC, som tilsvarer ca 4 % av aksjekapitalen. Orkla har en økonomisk interesse i utfallet av salget avhengig av hvilken salgspris som oppnås.
 
I tillegg har Elkem Solar AS inngått en langsiktig leveranseavtale med Q-Cells om levering av et større kvantum høyrent silisiummetall i perioden frem til 2018.
 
Alle de ovennevnte transaksjonene er betinget av registrering av en kapitalforhøyelse i Q-Cells AG som kreves i forbindelse med Q-Cells kjøp av REC-aksjene fra GEI.
 
"Vi er tilfreds med å kunne øke vår eierandel i REC. Orkla tror at solcelleindustrien har et interessant vekstpotensial, og vi har tillit til RECs evne til å skape verdier innen denne industrien basert på selskapets sterke markedsposisjon, teknologiske fagkunnskap og kompetente ledelse. Orkla har ingen intensjon om å øke sin eierandel i REC ut over 39,99 %. Orkla støtter RECs strategi.
 
For å realisere sitt vekstpotensial, anser vi det som viktig at REC har tilgang til kapitalmarkedene og fortsetter som et børsnotert selskap. Som en langsiktig industriell eier vil Orkla støtte fortsatt vekst og internasjonalisering av REC", sier konserndirektør for Spesialmaterialer Ole Enger.
 
Orkla vil betale kjøpesummen for aksjene kontant gjennom tilgjengelige midler og kredittfasiliteter.
 
Salgsopsjonene som Orkla har gitt Q-Cells kan oppsummeres som følger:
 
29 403 227 aksjer i REC, tilsvarende ca 5,95 % av aksjekapitalen, kan kreves solgt til Orkla eller en tredjemann nominert av Orkla til 90 kroner pr. aksje. Opsjonen kan tidligst utøves etter ett år og ikke senere enn tre år regnet fra i dag. Orkla kan utsette Q-Cells rett til å utøve opsjonen til en dato ikke senere enn ca. 3,5 år regnet fra i dag.
 
29 403 227 aksjer i REC, tilsvarende ca 5,95 % av aksjekapitalen, kan kreves solgt til Orkla eller en tredjemann nominert av Orkla til 90 kroner pr. aksje. Opsjonen kan tidligst utøves etter to år og ikke senere enn tre år regnet fra i dag. Orkla kan utsette Q-Cells rett til å utøve opsjonen til en dato ikke senere enn ca. 4 år regnet fra i dag.
 
19 766 875 aksjer i REC, tilsvarende ca 4 % av aksjekapitalen, kan kreves solgt til Orkla eller en tredjemann nominert av Orkla til 70 kroner pr. aksje. Opsjonen kan tidligst utøves etter ett år og ikke senere enn to år regnet fra i dag. Orkla kan utsette Q-Cells rett til å utøve opsjonen med inntil 180 dager. For disse aksjene (4 % av aksjekapitalen) er det også avtalt en oppsidedeling dersom Q-Cells skulle velge å selges aksjene over et visst prisnivå innen salgsopsjonen har utløpt.
 
Salgsopsjonene kan reduseres eller kanselleres av Orkla dersom Q-Cells selger REC-aksjer i markedet, eller dersom Orkla kan presentere Q-Cells med en kjøper som er villig til å kjøpe aksjer over et visst nivå og Q-Cells unnlater å akseptere et slikt tilbud. Dersom Q-Cells skal selge aksjer i REC i den periode salgsopsjonene løper, vil Q-Cells gi Orkla anledning til å kjøpe aksjene til den pris Q-Cells er tilbudt.
 
 
Elkem Solar AS har inngått en langsiktig leveranseavtale med Q-Cells om levering av høyrent silisiummetall. Avtalen er til markedsbetingelser. Volumet i kontraktene tilsvarer gjenværende kapasitet inntil 2012 ved den 5 000 tonns fabrikken som er under bygging i Kristiansand. Etter 2012 og inntil 2018 vil Elkem Solar selge 2 400 tonn årlig til Q-Cells. I tillegg vil Q-Cells ha en opsjon til å kjøpe ytterligere 1 600 tonn i 2010 og 5 000 tonn årlig fra 2011 til 2018 dersom Elkem Solar AS øker sin produksjonskapasitet.
 
 
"Elkem Solar AS er tilfreds med å ha inngått en langsiktig leveranseavtale av høyrent silisiummetall til Q-Cells, som er en verdensleder innen solcelleindustrien. Avtalen sikrer leveranser for vår gjenværende produksjonskapasitet ved vår nye fabrikk som er under bygging i Kristiansand", sier administrerende direktør i Elkem, John G. Thuestad.
 
Orkla vil gi en analytiker- og pressekonferanse på Orklas hovedkontor på Skøyen i dag kl. 12:00. Presentasjonen vil samtidig bli sendt som webcast på vår hjemmeside www.orkla.no.
 
 
Orkla ASA,
Oslo 5. februar 2007
 
Kontakter:
Dag J. Opedal, CEO Orkla, Tel: +472254 4548 (tilgjengelig på og etter pressekonferansen)
Ole Enger, konserndirektør Spesialmaterialer, Tel: +47 2254 4545
(tilgjengelig på og etter pressekonferansen)
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +47 2254 4411
Terje Andersen, finans- og økonomidirektør, Tel: +47 2254 4419
Ole Kristan Lunde, dir. Kommunikasjon, Tel: +47 22 54 44 31
 
 
Denne pressemeldingen er ikke beregnet for distribusjon, direkte eller indirekte, i USA, Australia, Canada eller Japan. Informasjonen utgjør ikke noe tilbud om kjøp eller tegning av verdipapirer i USA. Aksjene som omtales er ikke, og vil ikke bli, registrert under den amerikanske Securities Act av 1933 ("Securities Act"). Aksjene kan ikke tilbys eller selges i USA annet enn i henhold til et unntak fra registreringsplikten i Securities Act. Det vil ikke finne sted noe offentlig tilbud av verdipapirer i USA.