Omarbeidelse av regnskap for 2004 basert på IFRS

Som tidligere kommunisert vil overgang til IFRS ikke ha vesentlige effekt på Orklas omsetning og driftsresultat før goodwill. Resultat før skatt for 2004 vil forbedres med ca 800 mill. kroner, og resultat per aksje vil forbedres med 3,80 kroner. Omarbeidelse til IFRS medfører at bokført egenkapital pr. 31.12. 2004 øker med 5,3 mrd. kroner.

Orkla har i årsrapporten for 2004 redegjort for de viktigste endringene i konsernets regnskapsprinsipper som følge av innføring av IFRS. For en mer generell beskrivelse, henvises derfor til årsrapporten for 2004 (regnskapsprinsipper fra årsrapporten er vedlagt).

I dette dokumentet er de viktigste regnskapsmessige konsekvensene av omarbeidelsen til IFRS beskrevet. Det er også vedlagt komplette omarbeidede resultat- og balanseoppstillinger for 2004, også splittet pr. kvartal.

Oppsummert vil overgang til IFRS som tidligere kommunisert ikke ha vesentlig effekt på konsernets omsetning og driftsresultat før immaterielle og andre inntekter og kostnader. Resultat før skatt for 2004 vil forbedres med ca. 800 mill. kroner, primært som følge av bortfall av lineære goodwillavskrivninger (384 mill. kroner) samt at investeringen i Elkem i 2004 (eierandel 39.8 %) presenteres som tilknyttet selskap (404 mill. kroner). I tillegg føres visse andre portefølje­investeringer hvor eierandelen er over 20 % til virkelig verdi med verdiendring over resultatet (på linjen salgsgevinster porteføljeaksjer).
 
Orkla har generelt ikke benyttet overgangsregler som muliggjør revaluering/oppskrivning av anleggsmidler, med unntak av finansielle eiendeler som følger egne regler, og viderefører derfor i hovedsak bokførte verdier.

Balansen styrkes primært som følge av at merverdien i investeringsporteføljen inkluderes i eiendeler og egenkapital. Endringer i merverdi vil fremover for den vesentlige delen av porteføljen, reguleres mot egenkapitalen og ikke påvirke resultatet før ved realisasjon eller ved behov for nedskrivninger av enkeltinvesteringer.

Avsatt utbytte skal etter IFRS inngå som andel av egenkapitalen inntil dette er besluttet på generalforsamlingen, mens det tidligere ble ført som kortsiktig gjeld i balansen ved årsslutt. Dette vil medføre at bokført egenkapital under IFRS vil være tilsvarende høyere.
 
Omarbeidelse etter IFRS medfører at bokført egenkapital pr. 31.12. 2004 øker med 5,3 mrd. kroner, sammenholdt med tidligere rapporterte tall.

Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av de viktigste endringene som følger av at konsernregnskapet for 2004 omarbeides etter IFRS. IAS 39 «Finansielle instrumenter» implementeres først fra 2005, slik av verken åpnings­balansen pr. 1.1. 2004 eller resultatet i 2004 påvirkes av denne.

I tillegg til den offisielle omarbeidelsen av regnskapet for 2004, er det utarbeidet proforma tall for 2004 hvor også oppkjøpet av Elkem ASA og Chips Abp er hensyntatt. Proforma resultat og balanse er vedlagt.
 
I lys av innføringen av IFRS, har Orkla også sett på enkelte regnskapsmessige forhold som kan påvirke periodiseringen mellom kvartalene, samt allokering av kostnader til konsern­administrasjon. Selv om disse ikke påvirker konsernets samlede resultater for 2004, og nødvendigvis heller ikke er en direkte følge av innføring av IFRS, er enkelte prinsipp­endringer innarbeidet i de omarbeidede tallene for 2004. Dette gjelder bl.a. kostnadsføring av opptjente feriepenger. Som nevnt har dette ingen effekt på årsbasis, men kostnadsfordelingen mellom kvartalene blir påvirket for alle virksomhetsområdene, spesielt mellom 2. og 3. kvartal. Effekten er størst for Medievirksomheten hvor resultateffekten pr. kvartal vil være som følger: 1. kvartal:
-25 mill. kroner, 2. kvartal: +33 mill. kroner, 3. kvartal: +12 mill. kroner, 4. kvartal: -20 mill. kroner.

I de omarbeidede tallene for 2004 er ca. 29 mill. kroner i konsernadministrasjon belastet ut på virksomhetsområdene.  Tilsvarende reduksjon er ført på HK/Ufordelt. Nettoeffekten av dette er for konsernet «0». Kostnadene er jevnt fordelt på kvartalene. Fordelingen mellom virksom­hetsområdene er som følger: Foods: -11 mill. kroner, Brands -5 mill. kroner, Media: -6 mill. kroner og Kjemi: -7 mill. kroner.
 
 
Særskilte proforma tall er utarbeidet for å vise konsernet i 2004 slik det ville sett ut dersom Elkem og Chips hadde blitt konsolidert etter samme prinsipper som i 2005 (Elkem hele året og Chips fra 1.3.). Både Elkem og Chips er omarbeidet etter IFRS. Det er foretatt foreløpige merverdianalyser av både Elkem og Chips. Som resultat av disse analysene er merverdier for ca. 8 milliarder kr balanseført som immaterielle eiendeler i form av kraftrettigheter, varemerker og goodwill. Varemerker og goodwill blir ikke gjenstand for løpende avskrivninger, mens kraftrettigheter i proforma tallene blir avskrevet med et årlig beløp på 166 mill. kroner over gjenværende hjemfalls­periode estimert til 24 år. Endelige merverdi­analyser vil bli utarbeidet senest i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet 2005. Proforma egenkapital viser en økning på vel 900 mill. kroner. Dette har sin bakgrunn i at merverdier beregnes på 100 % basis, mens goodwill bare beregnes på kjøpt andel (ca. 60 % i Elkem og 80 % i Chips) hvilket medfører et kongruensavvik.
 
Alle forhold er beregnet og beskrevet ut fra det som foreligger pr. dags dato. Det kan derfor bli endringer dersom IFRS regelverket enten endres eller at andre måter å tolke standardene på blir lagt til grunn før avleggelse av årsregnskapet 2005. Tallene er ikke formelt revidert.
 
 
Omarbeidelse av Orklas regnskap for 2004 basert på IFRS:
 
Komplett omarbeidede resultat- og balanseoppstillinger for 2004: