Opsjonstildeling

I tråd med Generalforsamlingens vedtak 22. april 2010 er det i dag utstedt 6 495 000 opsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner. I henhold til Orklas opsjonsreglement settes kurs til 10 % over sluttkurs dagen etter offentliggjøring av resultatene for 1.kvartal. Dette medfører en innløsningskurs på kr 51,38. Opsjonene har 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3 årene.

 

Liste over primærinnsidere som berøres av transaksjonen følger vedlagt.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene
21 172 000 opsjoner. Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 567 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 10. mai 2010

 

Kontakt:

Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, Tel: +47 2254 4455

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12